ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องมือระบบทางด่วน การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยฉุกเฉิน (Fast Track CT) พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

( สำเนา )

ประกาศ จังหวัดนครปฐม

เรื่อง  ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องมือระบบทางด่วน การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยฉุกเฉิน (Fast Track CT) พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

........................................................................................

 

          ตามประกาศ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องมือระบบทางด่วนการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยฉุกเฉิน (Fast Track CT) พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

          เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

          จังหวัดนครปฐม จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 
 
 
 

(ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates