ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Metformin ๕๐๐ mg ,tablet จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Metformin ๕๐๐ mg ,tablet จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Metformin ๕๐๐ mg tablet จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น
               Metformin ๕๐๐ mg tablet จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ tablet ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่       บ.โมเดิร์นฟาร์มา จก. 197/1 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

   
   
 

(นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

 
 

สำเนาถูกต้อง

 
 
   

ปฐมรัตน์ ทองเรือง

 

(นาย ปฐมรัตน์ ทองเรือง)

 

เภสัชกร

 

 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 โดย นาง อรอนงค์ เหล่าตระกูล เภสัชกร

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates