ประกาศราคากลางจัดซื้อรายการท่อต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดำชนิดอยู่ในร่างกาย (Internal A-V shunt) จำนวน 130 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

ไฟล์แนบ ตารางราคากลางรายการท่อต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดำชนิดอยู่ในร่างกาย (Internal A-V shunt) จำนวน 130 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์รายการท่อต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดำชนิดอยู่ในร่างกาย (Internal A-V shunt) จำนวน 130 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม....

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

               เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,580,800.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

4.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่   17 พฤษภาคม 2562

         รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,580,800.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

           ราคาหน่วยละ 12,160.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

5.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    

5.1 บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จำกัด

5.2 บริษัท เวิลด์ เพ็นดูลัม เฮลธ์แคร์ จำกัด

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

                                               

         (ลงชื่อ).................................................. ประธานกรรมการ

                       (นายประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล)

(ลงชื่อ)................................................... กรรมการ

                           (นายธวัชชัย เจียรสุพรชัย)

(ลงชื่อ).................................................... กรรมการ

(นายกฤติน กองเกตุใหญ่)

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

รายการท่อต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดำชนิดอยู่ในร่างกาย

(Internal A-V shunt)

   คุณลักษณะเฉพาะการใช้งาน

                เป็นหลอดเลือดเทียมใช้สำหรับทดแทนเส้นเลือดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของหลอดเลือด

   คุณลักษณะทั่วไป

         เป็นหลอดเลือดเทียมแบบตรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ความยาว 40 เซนติเมตร

   คุณลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑ์

       1. เป็นหลอดเลือดเทียมแบบตรง ผลิตจาก Expanded Polytetrafluoroethylene (ePTFE) ซึ่งเป็น
           สารที่ไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านต่อร่างกาย

       2. ด้านในของหลอดเลือดเทียมมีการผสมด้วยสารคาร์บอน (Carbon Impregnated) เพื่อลดการเกาะ
           ตัวของเกล็ดเลือด
(Reduce Platelet Adhesion)

       3.ที่ปลายด้านหนึ่งของหลอดเลือดเทียมเป็น Hemodynamic Cuff เพื่อลดการหมุนวนของเลือด
          
(Reduce Turbulence Blood Flow) และมีแนวสำหรับปรับแต่ง (Trim Line) ให้พอเหมาะกับ
           ขนาดหลอดเลือดของผู้ป่วย

   การบรรจุหีบห่อ (Packaging)

       1. บรรจุภัณฑ์ 1 กล่อง บรรจุ 1 เส้น

       2. บรรจุในห่อหรือซองที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีอบแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ (Ethylene Oxide)

       3. ห่อหรือซองดังกล่าวถูกบรรจุในกล่องซึ่งถูกห่อหุ้มอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันความชื้น

       4. ห่อหรือซองบรรจุมีรายละเอียดระบุ ชนิด, ขนาด, ความยาว, Lot Number, Ref, วันที่หมดอายุของ
           หลอดเลือดเทียม

   มาตรฐานและการรับรอง

     1. ผลิตตามมาตรฐานสากลและได้รับใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

     2. ผ่านมาตรฐานของ U.S. Food & Drug Administration, CE Mark

     3. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทBARDผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา

--------------------------------------------        

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates