ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)

แนบไฟล์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
     

 

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
                                                ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
             วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ
                                                                                                (นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ)
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
   
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จังหวัดนครปฐม (M๖๒๐๕๐๐๐๒๕๐๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๒๐๕๐๐๐๓๔๒๙ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑,๘๕๑,๕๒๘.๐๐ ๐๘/๒๕๖๒
 

ประกวดราคาซื้อรายการวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ

รายการ

จำนวน (ชิ้น)

ราคาหน่วย

วงเงินราคารวม

1

แป้นปิดรอบสำไส้ ขนาด 45-70 mm.

16,800

69.55

1,168,440.00

2

ถุงรองรับอุจจาระ ขนาด 45-70 mm.

22,800

29.96

683,088.00

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

1,851,528.00

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates