ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ไฟล์แนบตารางราคากลางจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ   ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ตามรายการดังนี้

                        1.สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน (Balloon Dilation Catheter) ทนแรงดันมากกว่า 20 atm  จำนวน 170 ชุด

2.สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวด (Peripheral stent)จำนวน 20 ชุด

  3.สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน (Balloon Dilation Catheter) ทนแรงดันน้อยกว่า 20 atm  จำนวน 80 ชุด

                                4.สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Peripheral stentgraft) จำนวน 10 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลนครปฐม....

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

                       1. สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน (Balloon Dilation Catheter) ทนแรงดันมากกว่า 20 atm  จำนวน 170 ชุด ในราคาชุดละ 9,000.00 บาท

(เก้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงิน 1,530,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

  2. สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวด (Peripheral stent) จำนวน 20 ชุด ในราคาชุดละ 45,000.00 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

  3. สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน (Balloon Dilation Catheter) ทนแรงดันน้อยกว่า 20 atm  จำนวน 80 ชุด ในราคาชุดละ 9,000.00 บาท

(เก้าพันบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 720,000.00 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 4. สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Peripheral stentgraft) จำนวน 10 ชุด ในราคาชุดละ 90,000.00 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

                                    รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,050,000.00 บาท (สี่ล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

4.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    วันที่  19 เมษายน 2562

                                      รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,050,000.00 บาท (สี่ล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

5.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    

                                1. สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน (Balloon Dilation Catheter) ทนแรงดันมากกว่า 20 atm 

                                                - บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

                                                 -บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

         2. สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวด (Peripheral stent)

                      - บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด           

                      -  บริษัท ดีเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด                               

        3. สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน (Balloon Dilation Catheter) ทนแรงดันน้อยกว่า 20 atm 

                      - บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

                      - บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด  

       4. สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Peripheral stentgraft)

                     - บริษัท ดีเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด        

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

                                               

         (ลงชื่อ)..................................................  ประธานกรรมการ

              (นายประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล)

(ลงชื่อ)...................................................  กรรมการ

            (นายธวัชชัย เจียรสุพรชัย)

(ลงชื่อ)....................................................  กรรมการ

              (นายกฤติน กองเกตุใหญ่)  

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน

(Balloon Dilation Catheter) ทนแรงดันมากกว่า 20 ATM

 

คุณลักษณะทั่วไป

      1.บอลลูนใช้ร่วมกับสายลวดนำขนาด 0.035 นิ้ว

      2. เป็นบอลลูนระบบ Over the wire (OTW)

      3.บอลลูนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร ถึง 12 มิลลิเมตร เป็นอย่างน้อย

     4. บอลลูนมีความยาวของบอลลูนตั้งแต่ 20 มิลลิเมตร ถึง 200 มิลลิเมตร เป็นอย่างน้อย

     5. สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับขนาดความยาวของสายสวน (Catheter Shaft length) ระบบสั้น75-80
          
เซนติเมตรและระบบยาว135เซนติเมตร

     6. บอลลูนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร ถึง 6 มิลลิเมตร สามารถทนแรงดัน(Rated burst
          pressure
) มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ATMและใช้ร่วมกับIntroducer sheath ขนาด 5 Fr

     7. มีตัวชี้ตำแหน่ง (Marker) 2 ตำแหน่ง ทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อทำการเอกซเรย์

     8. บรรจุในซองพลาสติกปราศจากเชื้อ พร้อมใช้ได้ทันที บรรจุสินค้า 1 ซอง ต่อ 1 ชิ้น

                                        ……………………………………………..

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

                  สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวด (Peripheral stent)

 

1. คุณสมบัติเฉพาะ

 

1.1 คุณสมบัติเฉพาะในการออกแบบเป็นขดลวดขึ้นรูป ที่พัฒนาขึ้นโดยเลียนแบบลักษณะของหลอดเลือด เพื่อการรักษาหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบชนิดกางเอง

1.2 คุณสมบัติเฉพาะในการใช้งาน ออกแบบเป็นขดลวดขึ้นรูป ที่พัฒนาขึ้นโดยเลียนแบบลักษณะของหลอดเลือด เพื่อการรักษาหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ ชนิดกางเอง (Self-Expanding Stent System)      ขนาดของหลอดเลือดที่เปิดออก ขึ้นกับขนาดของขดลวดขึ้นรูป ที่ใช้ในการเปิดหลอดเลือดนั้นๆ

1.3 คุณสมบัติเฉพาะในทางเทคนิค

1.3.1 ตัวขดลวดขึ้นรูปผลิตขึ้นจากเส้นลวด Nitinol สานสลับกันอย่างเป็นระเบียบ

           1.3.2 ขดลวดขึ้นรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.0, 5.0, 6.0 และ 7.0 ม.ม.ใช้ได้กับ 6F Sheath และขดลวดตาข่าย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8.0 ม.ม. ใช้ได้กับ 7F Sheath ออกแบบขึ้นให้ใช้กับขดลวดนำที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.014 และ 0.018 นิ้ว (0.014”, 0.018” Guide Wire)

           1.3.3 อุปกรณ์สำหรับขยายขนาดขดลวด ได้รับการออกแบบ พิเศษให้ใช้งานได้ง่ายควบคุมการขยายขดลวด (Thumb slice) ทำให้สามารถส่งผ่านขดลวดไปยังรอยโรค และวางตำแหน่งของขดลวดที่ถูกต้องตรงตำแหน่งที่ต้องการ และระบบความปลอดภัยป้องกันไม่ให้ขดลวดกางออกเอง ในขณะที่ยังไม่พร้อมใช้งาน ถึง 2 ชั้น คือ System lock และ Deployment lock

           1.3.4 มีขนาดความยาวของสายส่วนที่ใช้งาน (Catheter Working length) ความยาว 80, 120 เซนติเมตร

           1.3.5 อุปกรณ์ทุกขนาด มีตัวบ่งตำแหน่ง (Marker) ซึ่งแสดงตำแหน่งอยู่ที่ขดลวด สามารถเห็นได้ชัดเจนทำให้สามารถกำหนดตำแหน่งที่ถูกต้องในการขยายขดลวดได้ดียิงขึ้น

2. การบรรจุ และหีบห่อ

2.1 บรรจุในซองพลาสติกปราศจากเชื้อ ปิดผลึกแน่นหนา

2.2 ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย Ethylene Oxide Gas

2.3 ใช้ได้ทันที โดยทำการแยกบรรจุสินค้า 1 ซอง ต่อ 1 ชิ้น

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 อายุการฆ่าเชื้อด้วย Ethylene Oxide Gas มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ผลิต

3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา

    (US FDA)

                                     ..............................................

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน (Balloon Dilation Catheter)

 

ทนแรงดันน้อยกว่า 20atm

 

     คุณลักษณะทั่วไป

 

1. บอลลูนใช้ร่วมกับสายลวดนำขนาด 0.035 นิ้ว

2. เป็นบอลลูนระบบ Over the wire (OTW)

3.บอลลูนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร ถึง 12 มิลลิเมตร เป็นอย่างน้อย

4.บอลลูนมีความยาวของบอลลูนตั้งแต่ 20 มิลลิเมตร ถึง 200 มิลลิเมตร เป็นอย่างน้อย

5. สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับขนาดความยาวของสายสวน (Catheter Shaft length) ระบบสั้น75 -
    80
เซนติเมตรและระบบยาว135 เซนติเมตร

6. บอลลูนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 7 มิลลิเมตร ถึง 12 มิลลิเมตร สามารถทนแรงดัน(Rated
    burst pressure)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ATM

7. มีตัวชี้ตำแหน่ง (Marker) 2 ตำแหน่ง ทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อทำการเอกซเรย์

8. บรรจุในซองพลาสติกปราศจากเชื้อ พร้อมใช้ได้ทันที บรรจุสินค้า 1 ซอง ต่อ 1 ชิ้น

 

                                        ……………………………………………

                                                        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

      สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์

   (Peripheral stentgraft)

 

 

 

1. คุณลักษณะทั่วไป

1.1 เป็นโครงลวดถ่างขยายที่มีขนาดและความยาวต่างๆกันและมีกราฟต์หุ้มขดลวดโดยรอบ โดยใช้สายสวนหลอดเลือดเป็นตัวนำ

1.2 ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยที่มีรูรั่วของหลอดเลือดโรคหลอดเลือดตีบ (Stenosis) หรือโรคหลอดเลือดโป่งพอง (Aneurysm) และสามารถใช้ถ่างขยายหลอดเลือดสำหรับล้างไต (Hemodialysis) ที่มีการตีบโดยใช้ได้ทั้งกับ AV fistula และ AV graft  

2.คุณลักษณะเฉพาะ

2.1. ขดลวดหุ้มกราฟต์ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่

                 2.1.1  โครงลวดทำจากวัสดุ Nitinol ซึ่งสามารถกางออกได้เอง (Self-Expanding Stent)

                 2.1.2  กราฟต์ที่ใช้หุ้มขดลวดทำมาจากวัสดุ ePTFEโดยหุ้มขดลวด 2 ชั้นด้านนอกและด้านใน (Two layers of ePTFE) โดยด้านใน (Inner lumen) ถูกเคลือบด้วย Carbon เพื่อลดการเกิดการจับตัวของเกร็ดเลือด

2.2 ปลายของขดลวดหุ้มกราฟต์ 2 ข้างมีลักษณะบานออก (Flared ends) ซึ่งเป็นส่วนที่เปลือยไม่มีกราฟต์หุ้มความยาวของปลายทั้ง 2 ข้างประมาณ 2 มม. และมี Tantalum markers ติดอยู่ที่ปลาย 2 ข้าง  ข้างละ 4 จุด เพื่อช่วยในการมองเห็นตำแหน่งของขดลวดหุ้มกราฟต์ได้อย่างชัดเจน

2.3 สามารถยึดติดกับผนังของเส้นเลือดโดยการใช้แรงดัน (Radial force) ของตัวขดลวด (Stent) เป็นตัวยึดเกาะขดลวดหุ้มกราฟต์เข้ากับผนังหลอดเลือด

2.4 ขดลวดหุ้มกราฟต์ถูกบรรจุอยู่ในสายสวนหลอดเลือดชนิด Coaxial โดยจะอยู่ที่บริเวณปลายสายสวนและมีตัวชี้ตำแหน่งที่เห็นได้ในภาพถ่ายเอกซเรย์ (Radiopaque marker band) ที่ด้านนอกสายสวนบริเวณส่วนปลายของขดลวดหุ้มกราฟต์ (Distal end) เพื่อช่วยในการจัดวางตำแหน่งของขดลวดหุ้มกราฟต์ในหลอดเลือดของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

2.5 สามารถใช้ได้กับลวดตัวนำ (Guide wire) ขนาด 0.035 นิ้ว (0.89 มิลลิเมตร) และสายสวนมีความยาว (Working length) ให้เลือก 2 ขนาดได้แก่ 80 ซม. และ 117 ซม. 

2.6 ขดลวดหุ้มกราฟต์มีขนาดให้สามารถเลือกใช้งานได้ตามสรีระของผู้ป่วยดังนี้

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 และ 13.5 มม. ความยาว 20, 30, 40, 60, 80, 100 และ 120 มม.

          2.7 ขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายนี้สามารถใช้ได้กับท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือด  (Introducer sheath) ขนาดตั้งแต่ 8-10 เฟรนช์ ขึ้นอยู่กับขนาดของขดลวดหุ้มกราฟต์

2.8 ได้ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

2.9 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน FDA อเมริกา

3. คุณลักษณะอื่นๆ

1. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานอาหารและยา

 

                                ……………………………………………….

 

 

 

 

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates