ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve ring) จำนวน ๑๒๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                                                                         ประกาศ จังหวัดนครปฐม
                                           เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
     
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒            ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
                                                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 
                                                                                               วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ
                                                                                         (นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ)
                                                                                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
                                                                         ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
   
 
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จังหวัดนครปฐม (M๖๒๐๔๐๐๐๗๐๙๔) ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๒๐๔๐๐๐๘๘๘๙ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve ring) จำนวน ๑๒๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐๗/๒๕๖๒
 
banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates