ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ รายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว จำนวน 70 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            รูปภาพเอกสารประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุ หัวใจวัว จำนวน 70 ชิ้น

       

 

                             ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

                                                    ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว จำนวน ๗๐ ชิ้น

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม  

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๔,๕๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่  ๑๑  เมษายน ๒๕๖๒

     เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น   ๔,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

    ราคาชิ้นละ ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.แฟล้งที่มาของราคากลาง

     ๕.๑ บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

     ๕.๒  บริษัท แอ็บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด  

๖ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 

(ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการ

                                                                        (นายพรทวี   อริยานนท์)

                                                     (ลงชื่อ).................................................. กรรมการ

                                                                    (นายสราวุธ  สีเหลืองสวัสดิ์)

                                                     (ลงชื่อ).................................................. กรรมการ

                                                                     (นายสมภพ  พัทธยกุล)

                                  รายละเอียดคุณลักษณะของลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว

1.วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นลิ้นหัวใจเทียมที่สามารถทำงานทดแทนลิ้นหัวใจเดิมของผู้ป่วยที่พิการหรือผิดปกติได้ ซึ่งต้องเป็นลิ้นหัวใจเทียมที่ถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานได้ใกล้เคียงกับลิ้นหัวใจธรรมชาติได้มากที่สุด เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตเป็นปกติในชีวิตประจำวัน

2. คุณสมบัติทั่วไป

    2.1 เป็นลิ้นหัวใจเทียมใช้สำหรับทดแทนลิ้นหัวใจในตำแหน่ง Aortic ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานได้ใกล้เคียงกับลิ้นหัวใจ ธรรมชาติมากที่สุด

    2.2 ลิ้นหัวใจเทียมมีขนาดให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

3. คุณลักษณะเฉพาะ

    3.1 เป็นลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อที่ทำจากเยื่อหุ้มหัวใจวัว (Bovine Pericardium)

    3.2 ส่วนของใบลิ้นหัวใจเทียม (Leaflet) มีลักษณะเป็น Trileaflet มีความยืดหยุ่น แข็งแรง

    3.3 ลิ้นหัวใจเทียมผ่านกระบวนการป้องกันการเกาะของแคลเซียม (Calcium) บริเวณลิ้นหัวใจเทียม

    3.4 ลิ้นหัวใจเทียมแช่อยู่ในน้ำยารักษาสภาพเนื้อเยื่อ Glutaraldehyde หรือ Formaldehyde เพื่อรักษาสภาพเนื้อเยื่อ ซึ่งทำให้ ปราศจากเชื้อแล้วอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท พร้อมใช้งานทันที

4. เงื่อนไขเฉพาะ

    4.1 ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการทดสอบจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่ยอมรับทางการแพทย์ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ ทั้งนี้ต้องแนบมาพร้อมเอกสารในวันยื่นใบเสนอราคา

    4.2 ได้รับการรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ต้องแนบมาพร้อมเอกสารในวันยื่นใบเสนอราคา

   4.3 ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บโดยปราศจากเชื้อ เมื่อส่งมอบไม่น้อยกว่า 1 ปี

                                             .....................................................

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates