ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี (Hemoglobin A ๑ C) จำนวน ๔,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปภาพเอกสารประกาศราคากลางประกวดาราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี (Hemoglobin A ๑ C) จำนวน ๔,๐๐๐ tes

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

                                                        ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี (Hemoglobin A ๑ C) จำนวน  ๔,๐๐๐ test

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลนครปฐม  

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)              

๔. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)      

ราคา test ละ ๙๐.๐๐ บาท (เก้าสิบบาทถ้วน)

 ๕.  แหล่งที่มาของราคากลาง

           ๕.๑  บริษัท  ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) จำกัด

           ๕.๒  บริษัท คิว.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

           ๕.๓  บริษัท ไอ จี แอนด์ ที จำกัด

     ๖.   รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

            

ลงชื่อ.................................................... ประธานกรรมการ

                                   (นายสิทธิพจน์  ผลิตกุศลธัช)  

ลงชื่อ...................................................... กรรมการ

                                 (นายอดิศักดิ์   พรภคกุล)  

                  ลงชื่อ...................................................... กรรมการ

                                       (นายสุเมธ   หัสชู)  

                                                          รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                               น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารฮีโมโกลบิน เอวัน ซี

  1. ความต้องการ

น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารฮีโมโกลบิน เอวัน ซี (Hemoglobin A1c)

  1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับตรวจวัดปริมาณสารฮีโมโกลบิน เอวัน ซี   โดยหลักการ High Performance Liquid Chromatography (HPLC) โดยใช้เทคนิค Reversed-phase cation exchange chromatography

  1. คุณลักษณะจำเพาะ

3.1  ผู้ขายต้องจัดหาเครื่องมือตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารฮีโมโกลบิน แบบอัตโนมัติ    จำนวน         1 เครื่อง ให้โรงพยาบาลยืมใช้งาน และต้องรับผิดชอบการติดตั้ง การบำรุงรักษา การซ่อมแซม รวมทั้งค่าอะไหล่ทั้งหมด โดยไม่คิดมูลค่าโดย มีคุณสมบัติ ดังนี้

    3.1.1    เครื่องสามารถตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ Hemoglobin A1c แบบอัตโนมัติ  โดยมีความเร็วในการตรวจวัดไม่ต่ำกว่า 70 ราย ต่อชั่วโมง

3.1.2   เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินชนิดอัตโนมัติ  ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง การแยกชนิดฮีโมโกลบินจนถึงการวัดปริมาณและการรายงานผล

  3.1.3    สามารถตรวจตัวอย่างได้จาก primary tube โดยตรง และ Sample cup 500 ไมโครลิตร

  3.1.4    มีระบบนำผ่านหลอดตัวอย่างเข้าสู่กระบวนการตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ โดยบรรจุหลอดตัวอย่างได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 100  ตัวอย่าง

  3.1.5   มีระบบผสมสิ่งตัวอย่าง (Mix Function) ในทุกๆราย ก่อนที่เครื่องจะดูดสิ่งตัวอย่างเข้าไปตรวจ

  3.1.6    สามารถใช้หลอดบรรจุตัวอย่างได้ทั้งชนิด EDTA , NaF หรือ Heparin

  3.1.7    ผลการอ่านค่าการดูดกลืนแสงและเวลา จะแสดงผลที่หน้าจอ LCD แบบสีและจะ

            พิมพ์ผลออกทาง  Built in Printer  ในรูปของโครมาโตแกรม โดยแสดงเวลา

            และเปอร์เซ็นต์ของฮีโมโกลบินในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างแต่ละราย

  3.1.8   มีระบบที่สามารถแทรกรายที่ขอผลด่วนได้ (STAT Position)

             3.2  มีรายนามผู้ใช้ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 20 โรงพยาบาล

              3.3 ผู้ขายต้องจัดหาหน่วยจ่ายไฟสำรองในกรณีไฟดับ (UPS)  1  เครื่อง

            3.4 บริษัทต้องรับผิดชอบค่าเชื่อมต่อ Interface และ Modem ที่จำเป็นเพื่อต่อระบบข้อมูล      

 ระบบจัดการ ในห้องปฏิบัติการ(LIS)ที่ทางโรงพยาบาลใช้งานอยู่ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น ของบริษัท

             3.5 ผู้ขาย ยินดีที่จะสนับสนุนในส่วนของน้ำยา Accessories ที่จำเป็นต้องใช้งานกับเครื่อง 

             3.6 ผู้ขาย ยินดีที่จะติดตั้งเครื่องสำรองที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับเครื่องที่ติดตั้งใช้งานหลัก  

           3.7 ผู้ขาย ยินดีที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมโครงการ EQA (Hb A1c)

            3.8 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพของเครื่องมือเป็นเวลา 1  ปี

           3.9 ผู้ขายต้องติดตั้งพร้อมฝึกสอนการใช้งานของเครื่องและการแก้ไขในเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่

  จนมีความชำนาญและใช้งานได้ดี

3.10 ผู้ขายต้องจัดหาคู่มือการใช้งานทั้งไทยและอังกฤษ อย่างละ  1  ชุด

3.11  ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

-------------------------------------------