ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์รายการชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardioplegia set) จำนวน ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                             รูปภาพเอกสารประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์รายการชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardioplegia set) จำนวน ๔๐๐ ชุด

 

 

                                 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

                                                   ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑.  ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์รายการชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardioplegia set)  จำนวน ๔๐๐ ชุด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม 

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

     เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น   ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

     ราคาต่อหน่วย ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)

๕.  แหล่งที่มาของราคากลาง

     ๕.๑ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จำกัด

     ๕.๒ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) 

๖ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

(ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการ

                                                                (นายพรทวี   อริยานนท์)

                                          (ลงชื่อ).................................................. กรรมการ

                                                              (นายสราวุธ  สีเหลืองสวัสดิ์)

                                          (ลงชื่อ).................................................. กรรมการ

                                                               (นายสมภพ  พัทธยกุล)

 

 

                                                           รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                         ชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardioplegia set)

  1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อให้หัวใจหยุดเต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะแพทย์ทำการผ่าตัดหัวใจ

  1. คุณสมบัติทั่วไป2.1เป็นชุดสายยางและอุปกรณ์สำหรับผสมเลือดและน้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจพร้อมอุปกรณ์ ใช้แลกเปลี่ยนอุณหภูมิขณะทำการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด
  2. คุณลักษณะเฉพาะ

3.1   เป็นชุดสายยางและอุปกรณ์สำหรับผสมเลือดแดงจากปอดเทียมและน้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อ  

       หัวใจในระหว่างผ่าตัด

             3.2  ส่วน Housing ผลิตจากวัสดุ Polycarbonate ลักษณะใส สามารถมองเห็นภายในได้

             3.3  มี priming volume ไม่เกิน 45 mL

             3.4  ขดลวดตัวแลกเปลี่ยนอุณหภูมิ (Heat exchanger) ทำมาจาก Stainless steel

             3.5  พื้นที่แลกเปลี่ยนอุณหภูมิ ไม่น้อยกว่า 0.05  ตารางเมตร

             3.6   มีช่องสำหรับเสียบตัววัดอุณหภูมิ (Temperature probe)

            3.7   Blood Inlet port มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 1/4 นิ้ว

            3.8   Blood Outlet port มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 3/16 นิ้ว หรือ 1/2  นิ้ว

            3.9   Water port มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 1/2 นิ้ว

          3.10 มีอุปกรณ์สำหรับวัดความดันขณะให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ

          3.11 มีการบรรจุผลิตภัณฑ์แยกจากกันแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Machine set และ Table set

           3.12 ผลิตภัณฑ์ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้วพร้อมใช้งานได้ทันที

  1. เงื่อนไขเฉพาะ  

             4.1 ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการทดสอบจากหน่วยงานหรือสถาบันที่ยอมรับทางการแพทย์ทั้งในประเทศ

หรือต่างประเทศ ทั้งนี้ต้องแนบเอกสารมาในวันยื่นข้อเสนอราคา

            4.2  ได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ต้องแนบ 

             4.3  ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บโดยปราศจากเชื้อ เมื่อส่งมอบไม่น้อยกว่า 1 ปี

                                                           ......................................

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates