ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV Viral Load จำนวน ๔,๘๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

                         รูปภาพเอกสารประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV Viral Load จำนวน ๔,๘๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                                               ประกาศจังหวัดนครปฐม

                                     เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อ

                                                             น้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV Viral Load

                                             ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                                                                            .........................................

              ตามประกาศจังหวัดนครปฐม  เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV Viral Load  จำนวน ๔,๘๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น 

                วัสดุวิทยาศาสตร์รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV Viral Load  จำนวน ๔,๘๐๐ test  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๖๕,๖๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ   ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

                                                         

                                                                ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

                        

 

                                                                              
 
          (นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ)
     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 

 

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates