ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตรากการเต้นอัตโนมัติพร้อมสายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Dual chamber rate responsive pacemaker) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin

 

เอกสารเพิ่มเติม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตรากการเต้นอัตโนมัติพร้อมสายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Dual chamber rate responsive pacemaker) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตรากการเต้นอัตโนมัติพร้อมสายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Dual chamber rate responsive pacemaker) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
--------------------------------------------------------------------

              ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติพร้อมสายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจถาวร (Dual chamber rate respomsive pacemaker) จำนวน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น
             วัสดุการแพทย์ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติพร้อมสายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจถาวร (Dual chamber rate respomsive pacemaker) จำนวน ๕๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ทั้งปวง

 
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
                                                                          
         (นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ)
      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates