ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน ๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

                         ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑.      ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน ๓๐ ชุด

 

๒.      หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลนครปฐม

 

๓.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

๔.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

   เป็นเงิน ๑,๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน).

 

ราคาชุดละ ๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

๕.      แหล่งที่มาของราคากลาง

 

           ๕.๑ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

 

           ๕.๒ บริษัท เรดอน จำกัด

 

     ๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 

                 ลงชื่อ.................................................... ประธานกรรมการ

 

                                  (นายโชคชัย   วงศ์บุบผา)  

 

               ลงชื่อ...................................................... กรรมการ  

 

                                    (นายวสุ   เตชะไพฑูรย์)  

 

               ลงชื่อ........................................................กรรมการ      

 

                                  (นายนัทพันธ์   คีรีวิเชียร)  

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง

 

Fixed bearing knee (Cruciated Retaining,CR)

 

1. วัตถุประสงค์

 

                   1.1   เพื่อใช้ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีทางอนุรักษ์นิยมที่ให้อย่างเต็มที่แล้ว

 

                     1.2 เพื่อใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้ได้ผลการเกิด Wear Rate ต่ำ อันจะนำมาซึ่งผลการใช้งานที่ยาวนานขึ้นของข้อเข่าเทียม

 

2. คุณลักษณะทางเทคนิค: ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลังชนิดใช้สารยึดกระดูก (cemented fixed bearing cruciated retaining knee)

 

3.คุณลักษณะเฉพาะ

   3.1 วัสดุแทนผิวข้อเข่าของกระดูกต้นขาส่วยนปลาย (Femoral Component)

 

                        3.1.1 ทำจากโลหะปลอดสนิมชนิดโคบอลโครเมียม (Cobalt Chromium) ขัดมัน อาจจะมี

 

                                  สารชนิดพิเศษเคลือบผิวหรือไม่ก็ได้

                        3.1.2 มีการแยกข้างซ้าย-ขวา ออกจากกัน และมีขนาดให้เลือกไม่น้อยกว่า 6 ขนาด

 

                         3.1.3 มีการออกแบบให้มีช่องทางการเคลื่อนที่ของลูกสะบ้า (Patella Groove) ที่ลึกและ                                                  ยาวเพื่อให้การเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติ เพื่อป้องกันการออกนอกช่องทาง (Patella

 

                                   Subluxation)

                          3.1.4 มี  lug หรือ peg เพื่อเพิ่มความแม่นยำของ femoral alignment

 

 

 

                           3.1.5 หากมีความจำเป็นต้องตัดเอ็นไขว้หลังสามารถเปลี่ยนเป็นข้อเข่าเทียมชนิดตัดเอ็น

 

                                  ไขว้หลัง (Posterior Stabilize Design) ได้ทันทีโดยใช้เครื่องมือชุดเดียวกัน

               3.2วัสดุแทนผิวของกระดูกหน้าแข้งส่วนบน (Tibial Component)

                           3.2.1 ทำจากไทเทเนียมอลูมินัมอัลลอยด์ (TITANIUM - ALUMINUM ALLOY) หรือ

 

โคบอลโครเมียมอัลลอยด์ (Cobalt- Chromium Alloy)

 

 

 

                            3.2.2 มีระบบการล็อคกับ Articular Surface ที่แน่นหนา

 

                            3.2.3 มีขนาดให้เลือกไม่น้อยกว่า 6 ขนาด

 

                            3.2.4  สามารถต่อเสริม Stem rod ที่มีความยาวได้อย่างน้อย 2 ขนาด หากคนไข้มีการ  

 

                                     เสื่อมของข้อมากกว่าปกติ

 

                           3.2.5  สามารถใช้กับวัสดุรองเบ้าพื้นผิวข้อเข่า (Tibal insert) ทั้งแบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง    

 

                                    (Cruciated retaining) ที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน

 

                            3.2.6 มีการออกแบบเป็นแบบสมมาตร(symmetry) ไม่มีการแยกข้างซ้ายหรือขวา                  

 

                                   โดยเฉพาะ

 

                     3.3 วัสดุรองเบ้าพื้นผิวข้อเข่า (Tibial Insert)

 

                           3.3 1 ทำจากโพลิเอธิลีนโมเลกุลสูง (UHMWPE) บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ผ่านการฆ่าเชื้อโดย

 

                                   รังสี Gamma

 

                          3.3.2 มีขนาดให้เลือกอย่างน้อย 5 ขนาด และมีความหนาให้เลือกไม่น้อยกว่า 4 ขนาด

 

                          3.3.3 เป็นชนิดที่ใช้กับTibialComponent ชนิดไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง (Cruciated    

 

                                    retaining) ที่มีความแข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน

 

                           3 3.4 มีระบบล็อควัสดุรองพื้นผิวข้อเข่ากับ Tibial Tray อย่างแน่นหนา

 

                           3.3.5 หากมีความจำเป็นต้องตัดเอ็นไขว้หลังต้องสำรองชนิดที่ใช้กับ Femoral              

 

                                   Component ชนิดตัดเอ็นไขว้หลัง (Posterior Stabilize Design) ด้วย โดยใช้

 

                                   เครื่องมือชุดเดียวกัน

 

                          3.3.6 มีชนิดให้เลือกตามความเหมาะสมของการประเมินคุณสมบัติของเอ็นไขว้หลัง        

 

                                  (Posterior cruciate ligament) ในผู้ป่วย แต่ละราย อย่างน้อย 2 ชนิด

               3.4 วัสดุแทนผิวกระดูกลูกสะบ้า (Patella Component)

 

                       3.4.1 ทำจากโพลิเอธิลีนโมเลกุลสูง (UHMWPE) บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ผ่านการฆ่าเชื้อโดย

 

                               รังสี Gamma

 

                       3.4.2 ใช้สารยึดกระดูก

 

                       3.4.3 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือกไม่น้อยกว่า 4 ขนาด

 

                      3.4.4 มีทรงเป็นวงรี และมีปุ่ม 3 ปุ่ม อยู่ข้างใต้เพื่อการยึดที่แน่น

 

4.   เงื่อนไขเฉพาะ

 

                      4.1 มีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม USFDA และ CE MARKED

 

                      4.2 ต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร

 

                             และยาแนบพร้อมเอกสารยื่นข้อเสนอราคา

 

                      4.3 การบรรจุผลิตภัณฑ์เป็นแบบกล่อง 1 ชิ้น ปลอดเชื้อ สามารถนำมาใช้ในการผ่าตัดได้ทันที

 

                      4.4 บริษัทจะต้องส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดและพร้อมนึ่ง ตามาตรฐานห้อง  

 

                              ผ่าตัดและจัดส่งถึงห้องผ่าตัด

 

                       4.5 สามารถใช้ร่วมกับเครื่องนำวิถีได้

 

                                                                   .........................................................

 

 

 

              

 

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates