ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบตัดเอ็นไขว้หลัง ชนิดที่สามารถงอเข่าไห้มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔๐ องศา จำนวน ๙๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

         ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑.      ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบตัดเอ็นไขว้หลังชนิดที่สามารถงอเข่าไห้มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔๐ องศา จำนวน ๙๐ ชุด

๒.      หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลนครปฐม

๓.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๔๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

    เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๔๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

   ราคาชุดละ ๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๑.                 ๕.      แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

                  ๕.๑ บริษัท เรดอน จำกัด

                  ๕.๒ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

        ๖.       รายฃื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 

 

                 ลงชื่อ.................................................... ประธานกรรมการ

                                (นายโชคชัย   วงศ์บุบผา)  

               ลงชื่อ...................................................... กรรมการ  

                                  (นายวสุ   เตชะไพฑูรย์)  

               ลงชื่อ........................................................กรรมการ      

                                    (นายนัทพันธ์   คีรีวิเชียร)  

                                     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แบบตัดเอ็นไขว้หลัง

ชนิดที่สามารถงอเข่าได้มากกว่าหรือเท่ากับ 140 องศา

 

1.  วัตถุประสงค์

      1.1 เพื่อใช้ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีทางอนุรักษ์นิยม

           ที่ให้อย่างเต็มที่แล้ว

      1.2 ใช้ในผู้ป่วยที่ยังต้องการทำกิจกรรมที่ใช้เข่างอได้มากกว่าหรือเท่ากับ 140 องศา และยังใช้งานหลัง   

            ผ่าตัดที่เข่ามาก (High activity)

2.   คุณลักษณะทั่วไป

      ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบตัดเอ็นไขว้หลังชนิดใช้สารยึดกระดูก

3.   คุณลักษณะเฉพาะ

      3.1 พื้นผิวข้อเข่าส่วนกระดูกต้นขา (Femoral Component)

           3.1.1   ผลิตจากโคบอลโครเมียม (Cobalt Chromium)

           3.1.2   ออกแบบเป็นแบบไม่สมมาตร คือ มีแยกข้างขวาหรือข้างซ้ายโดยเฉพาะ

           3.1.3   มีให้เลือกอย่างน้อย 6 ขนาด

           3.1.4   สามารถงอเข่า Flexion ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 140 องสา

           3.1.5   ออกแบบให้มีช่องทางการเคลื่อนที่ของลูกสะบ้า (Patella Groove หรือ Trochlear groove)  

                     เพื่อให้การเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติ เพื่อป้องกันการออกนอกช่องทาง (Patella  

                     Subluxation) 

      3.2 พื้นผิวกระดูกต้นขาส่วนกระดูกหน้าแข้ง (Tibial Component)

           3.2.1    ผลิตจากโคบอลโครเมียม (Cobalt Chromium)

           3.2.2    มีให้เลือกอย่างน้อย 6 ขนาด

      3.3 วัสดุรองเบ้าพื้นผิวข้อเข่า (Tibial Insert)

           3.3.1    ผลิตจากโพลีเอททีลีน (Polyethylene)

           3.3.2    มีให้เลือกอย่างน้อย 4 ขนาด

           3.3.3    มีความหนาให้เลือกอย่างน้อย 5 ขนาด

      3.4 ลูกสะบ้าเทียม

           3.4.1    มีให้เลือกอย่างน้อย 4 ขนาด

           3.4.2    มี 3 ขา อยู่ด้านใต้เพื่อการยึดติด

4.  การบรรจุหีบห่อ

     แยกบรรจุกล่องละ 1 ชิ้น แบบปลอดเชื้อสามารถนำมาใช้ได้ทันที

5.  เงื่อนไขเฉพาะ

     5.1   อุปกรณ์ทุกชิ้นได้ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว โดยมีวันหมดอายุกำกับไว้อย่างชัดเจน

     5.2   มีเครื่องมือสำหรับทำการผ่าตัดให้ยืมใช้ พร้อมทั้งคู่มือแนะนำการใช้งาน

     5.3   ต้องมีหนังสือรับรองการประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการ

           อาหารและยา

     5.4   ผ่าน FDA และ CE MARKED

                                   ………………………………………………………..

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

              

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates