ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA Guide Wire) จำนวน ๑,๕๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                                     ประกาศจังหวัดนครปฐม
                   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์
           รายการสายลวดนำสายสวนเพื่อก
ารขยายหหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA Guide Wire)

                                                      จำนวน ๑,๕๐๐ เส้น
                                             ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                      ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA Guide Wire) จำนวน ๑,๕๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น
                     วัสดุการแพทย์รายการสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA Guide Wire) จำนวน ๑,๕๐๐ เส้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 


                                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

                                                                             (นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ)
                                                                          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
                                                           ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 
banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates