ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนหลอดเลือดสำหรับฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารี่ Coronary Angiography Catheter) จำนวน ๒,๐๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                                                  ประกาศจังหวัดนครปฐม
                                          เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนหลอดเลือดสำหรับฉีดสีโคโร
นารี่

                    (Diagnostic Coronary Angiography Catheter) จำนวน ๒,๐๐๐ เส้น
                                   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                     -------------------------------------------------------------------- 

                         ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนหลอดเลือดสำหรับฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารี่ Coronary Angiography Catheter) จำนวน ๒,๐๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๔/๑๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น
                       
วัสดุการแพทย์ รายการสายสวนหลอดเลือดสำหรับฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารี่ Coronary Angiography Catheter) จำนวน ๒,๐๐๐ เส้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอได้แก่ บริษัท ดึเคเอสเอช     (ประเทศไทย)  จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทหถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น         ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
                                                                 ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
                                                                              (นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ)
                                                                          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
                                                               ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 
banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates