ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug -eluting stent) ชนิดโลหะทำจาก Stainless steel จำนวน ๑๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                                                      ประกาศจังหวัดนครปฐม
                                             เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug-eluting stent) ชนิดโลหะทำจาก Stainless steel จำนวน ๑๐๐ เส้น
                                           ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                                              --------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug -eluting  stent) ชนิดโลหะทำจาก Stainless steel จำนวน  ๑๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น
               
วัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug -eluting  stent) ชนิดโลหะทำจาก Stainless steel จำนวน  ๑๐๐ เส้นผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไบโอโนว่า จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
                                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
                                                                                    (นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ)
                                                                               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
                                                                      ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 
banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates