ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนหัวใจและแผ่นปิดหน้าอกเพื่อรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด ๓ มิติ (Irrigate catheter with Cool point tubing with NavX Patch) จำนวน ๕๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                             ประกาศจังหวัดนครปฐม
                                      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนหัวใจและแผ่นปิดหน้าอกเพื่อรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ชนิด ๓ มิติ (lrrigate catheter with Cool point tubing with NavX patch) จำนวน ๕๘ ชุด
                                ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                --------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนหัวใจและแผ่นปิดหน้าอกเพื่อรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด ๓ มิติ  (Irrigate catheter with Cool point tubing with NavX Patch) จำนวน ๕๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๒ นั้น
               วัสดุการแพทย์รายการสายสวนหัวใจและแผ่นปิดหน้าอกเพื่อรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด ๓ มิติ  (Irrigate catheter with Cool point tubing with NavX Patch) จำนวน ๕๘ ชุดผู้เสนอราคาที่ชนะการ          เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทันเดอร์รูชั่น จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๒๔,๒๐๐.๐๐ บาท  (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น          ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
                                                                       ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
                                                                                    (นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ)
                                                                                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
                                                                       ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates