ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

                                               ประกาศจังหวัดนครปฐม
                                      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
                        ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
                              ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                       --------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์        (e-Bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น
               ๑. สายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจชนิดปรับความโค้งได้ ชนิด ๑๐ ขั้ว (Steerable Electrophysiology Diagnostic Catheter) จำนวน ๘๐ ชุด 

                      ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทันเดอร์รูชั่น จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. สายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจชนิดปรับความโค้งได้ (Inquiry Steerable Catheter) แบบ ๔ ขั้ว จำนวน ๖๐ ชุด   

                     ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทันเดอร์รูชั่น จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. สายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ (Supreme Fix Curve Diagnostic Catheter) จำนวน ๖๐ ชุด            

                   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทันเดอร์รูชั่น จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 
                                                                  ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
                                                                                 (นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ)
                                                                             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
                                                              ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates