ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาจัดซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อจากตัวอย่างเลื่อด จำนวน ๔๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                                         

                                                                      ประกาศ จังหวัดนครปฐม 
                            เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

        ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 
        จังหวัดนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 
                                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 


                                                                                         วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ 
                                                                                     (นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ) 
                                                                                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 
                                                                        ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
  

 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 


จังหวัดนครปฐม (M๖๑๑๒๐๐๐๐๒๐๓) ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท) คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี) 

๑ P๖๑๑๒๐๐๐๐๓๘๐ ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเพาะเลื้ยงเชื้อจากตัวอย่างเลือด จำนวน ๔๐,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๕๖๒ 

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates