ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติม ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

                 จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น๑,๙๗๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗   รายการ

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครปฐม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nkpthospital.com ,www.nakhonpathom.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๒๗ ๒๕๐๓ ในวันและเวลาราชการ


 
                                                                            ประกาศ ณ วันที่        ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
 
            วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ 
          (นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ)
       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................ 
การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ
ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม
ลงวันที่        ธันวาคม ๒๕๖๑

                  จังหวัดนครปฐม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
 
                        ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗   รายการ

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

!--->

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา
                          ๑.๕     บทนิยาม
                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
 
                                     .................................ฯลฯ.................................
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                          ๒.๗    เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                          ๒.๑๐    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                          ๒.๑๑    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                          ๒.๑๒    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                          ๒.๑๓    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                                           (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
                                           (๔.๑)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
                                           (๔.๒)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
                                   ()    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                 ๔.    การเสนอราคา
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลนครปฐม
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๖๕ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ
                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
                                   สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน วัน
                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
                          เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
                          ๔.๗     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                          ๔.๘     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด
                          ๔.๙     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
                                    ใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก ราคารวม
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
                          ๕.๔     จังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
                          ๕.๖     จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
                 ๖.     การทำสัญญาซื้อขาย
                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัดภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
                          (๑)     เงินสด
                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
                          (๓)     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
                          (๔)     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                          จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
                 ๘.    อัตราค่าปรับ
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
                 ๙.    การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี  นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจาก
เงินบำรุงโรงพยาบาลนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุงโรงพยาบาลนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น
                          ๑๐.๒   เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                          ๑๐.๔   จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
                          ๑๐.๖   จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้
                                   (๑)    จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
                                   (๒)    มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
                                   (๔)    กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
                             ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
                             จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
                             ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว
                                                                                                   จังหวัดนครปฐม
                                                                                                           ธันวาคม ๒๕๖๑

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน

..............................................................

ความต้องการ  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

          เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 84 ชุด

1. มีหน่วยประมวลผลกลางเป็นชนิด Intel® Core i3 หรือดีกว่า มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย

2.มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า  4 GB

3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB หรือมี Solid State Disk  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB  จำนวน 1 หน่วย

4.มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย

5.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  จำนวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง

6.แป้นพิมพ์ (Keyboard) ชนิด ไทย – อังกฤษ แบบถาวร การเชื่อต่อเป็นแบบ USB หรือดีกว่า Optical Mouse แบบ USB จำนวน 1 หน่วย

7.มีพอร์ต USB จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ports โดยเป็น USB 3.0 ไม่น้อยกว่า 2 Ports และ มี USB   อยู่บริเวณด้านหน้า ไม่น้อยกว่า 2 ports ด้านหลัง 2 ports

8.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

9.จอภาพแสดงผลแบบ  LED  ขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1440 x 900 จุด มีความสว่างไม่น้อยกว่า 250 cd/m2 , มีช่องเชื่อมต่อชนิด VGA และ DVI  และได้รับมาตรฐาน Energy Star, EPEAT Gold  ตรงตามรุ่นและยี่ห้อที่เสนอ

10.มี Hardware ทำหน้าที่เข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลโดยเฉพาะตามมาตรฐาน TPM 2.0 หรือ ดีกว่า  เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

11.ตัวเครื่องเป็นออกแบบชนิด Microtower  มีแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply) ที่สามารถใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าของประเทศไทย มีกำลังงานขนาด 220 W  

เงื่อนไขเฉพาะ

1. ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอจะต้องมีหมายเลขประจำเครื่องติดที่เครื่องหรือตัวถังมาจากโรงงาน และสามารถตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่อง ผ่านเว็ปไซต์ของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ เพื่อยืนยันว่าเป็นเครื่องที่ประกอบจากโรงงานผู้ผลิตและสะดวกต่อการดาวน์โหลด Driver หรือ Software ของผลิตภัณฑ์

2. ผู้เสนอราคาต้องระบุ Online Support ที่ให้บริการ Download Driver และ BIOS ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดและอุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิตในวันที่ยื่นซองประกวดราคาและต้องเป็นเครื่องที่ยังไม่มีการติดตั้งใช้งานมาก่อนและไม่เป็นเครื่องที่ถูกนำมาปรับปรุงสภาพใหม่ (Reconditioned หรือ Rebuilt) โดยมีหนังสือรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือสาขาเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยโดยตรง

4. ตัวเครื่อง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด และเมาส์ ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยแสดงเครื่องหมายการค้านั้นไว้บนผลิตภัณฑ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต

5. ผู้ขายต้องติดตั้งโปรแกรมใช้งานและระบบต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานกำหนดให้ภายหลังส่งมอบเครื่อง และเครื่องที่ส่งมอบต้องพร้อมใช้งานได้ทันที

6. บริษัทรับประกันความเสียหายหรือชำรุดของทุกชิ้นส่วน On-site Service เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ รวมค่าแรงและชุดอุปกรณ์ทั้งหมดและมี Call Center

7. หากมีการชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ ผู้ขายต้องเข้ามาทำการตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมง หรือในวันทำการถัดไปหลังได้รับแจ้ง และหากไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้ง ผู้ขายจะต้องมีเครื่องสำรองที่มีคุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่ามาสำรองใช้

8. ในระยะประกันบริษัทต้องส่งเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยมีตารางเช็คอย่างชัดเจน  พร้อมให้เจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลเป็นผู้ลงชื่อกำกับทุกครั้งหลังการตรวจเช็ค

9. เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผลิตภายใต้มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ในด้านการผลิต จำหน่ายและบริการและ มีศูนย์บริการของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ISO9000 ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง โดยมีเอกสารรับรอง

10. เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรองมาตรฐานขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ, FCC

11.เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า ,UL

12. เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรองมาตรฐานการประหยัดพลังงาน Energy Star และ Epeat ไม่ต่ำกว่า Gold หรือดีกว่า

13. ศูนย์บริการของเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องมีไม่น้อยกว่า 10 แห่งทั่วประเทศ

14.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคาผลิตภัณฑ์

โครงการนี้โดยตรงจากผู้ผลิต / สาขาผู้ผลิต (ในประเทศไทย) โดยมีหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร

15. บริษัทต้องทำการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดในตำแหน่งและสถานที่ที่โรงพยาบาลเป็น      ผู้กำหนดโดยการติดตั้งต้องมีการจัดเก็บสายไฟ , สายสัญญาณและอุปกรณ์ให้เรียบร้อย และบริษัทต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  15 วันก่อนวันติดตั้ง

-----------------------------------------

 

คุณลักษณะเฉพาะ

อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)

..............................................................

ความต้องการ  อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

                     อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)จำนวน 1 ชุด

1. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

2. มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

3. มีหน่วยความจำแบบ Flash (Flash Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB

4. สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) BGP, OSPFv2, OSPFv3,
RIP-1, RIP-2, RIPng, Static IPv4 Routing และ Static IPv6 Routing ได้เป็นอย่างน้อย

5. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้

6. สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย

-----------------------------------------

 

คุณลักษณะเฉพาะ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

..............................................................

ความต้องการ  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 ชุด

1.1 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro ชนิด 64 bit  สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

-----------------------------------------

 คุณลักษณะเฉพาะ

สแกนเนอร์ สำหรับงาบเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3

..............................................................

ความต้องการ  สแกนเนอร์ สำหรับงาบเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3  มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

คุณลักษณะเฉพาะ

สแกนเนอร์ สำหรับงาบเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 6 เครื่อง

1. เป็นสแกนเนอร์ชนิด มีระบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Automatic DocumentFeeder) โดยสามารถใส่กระดาษ 80 แกรมได้ไม่น้อยกว่า 80 แผ่น

2. สามารถสแกนป้อนอัตโนมัติเอกสารขนาด A8 - A4, Letter และ legal ได้

3. มีความเร็วในการสแกนแบบสีและขาวดำกระดาษขนาด A4 ความละเอียด 300 dpi ได้ไม่น้อยกว่า 60 ppm/120 ipm

4. มีความละเอียดการสแกน (Output Resolution) แบบป้อนอัตโนมัติ 1,200 dpi ได้หรือดีกว่า

5. มีรองรับความละเอียดการสแกน 50 - 600 dpi สามารถปรับทีละ 1 dpi ได้

6. มีพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB 3.0 และรองรับ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน 1 พอร์ต

7. มีชุดสแกน CCD Image Sensor ที่ความละเอียด 600 dpi หรือดีกว่า

8. สามารถสแกนเอกสารป้อนอัตโนมัติรองรับความหนา 30 - 413 แกรมได้หรือดีกว่า

9. สามารถรองรับการติดตั้งเครื่องพิมพ์(Imprinter) เป็นอุปกรณ์เพิ่มสำหรับพิมพ์ข้อความลงบนเอกสารที่สแกนภายหลังได้

10. มีไดร์เวอร์แบบ TWAIN และ ISIS ที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP,Windows Server 2008/2012 , Windows 7 และ 8 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. มีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์สาขาประจำประเทศไทย และหนังสือรับรองมีศูนย์ให้บริการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บริการอะไหล่และอุปกรณ์สำหรับเครื่องที่เสนอ

----------------------------------------

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น

..............................................................

ความต้องการ  เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 3 เครื่อง

1. ใช้เทคโนโลยีพิมพ์แบบกระทบ จำนวน 24 เข็มพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์

2. เป็นเครื่องแคร่สั้นชนิด 80 ตัวอักษรต่อบรรทัด ในโหมดการพิมพ์ 10 ตัวต่อนิ้ว

3. มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 440 ตัวอักษรต่อวินาที โหมดการพิมพ์แบบร่าง ความเร็วสูง 10 ตัวต่อนิ้ว

4. มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 KB หรือมากกว่า

5. ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด 360 จุดต่อนิ้ว

6. สามารถใช้กระดาษขนาดมาตรฐานทั่วไป ได้ พร้อมทั้ง กระดาษต่อเนื่อง และกระดาษต่อเนื่องที่มี

สำเนาในตัวไม่ต่ำกว่า 1 ต้นฉบับ 4 สำเนาได้

7. สามารถป้อนกระดาษต่อเนื่องเข้าทางด้านหน้า ด้านหลังและด้านล่างของเครื่องพิมพ์ได้

8. รองรับการเชื่อมต่อแบบ Parallel และ USB

9.  เสียงขณะทำงานโหมดปกติไม่มากกว่า 52 dB

10. กำลังไฟล์ขณะทำงานไม่มากกว่า 42 วัตต์

11. น้ำหนักตัวเครื่องไม่เกิน8 กิโลกรัม

12. สามารถใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 Hz ได้

13. มีคู่มือในการใช้งานและเทคนิคภาษาไทย

14. ผู้เสนอราคาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์   โดยมีเอกสารรับรอง

 

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว   

..............................................................

ความต้องการ  เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว จำนวน 4 เครื่อง

1. ใช้เทคโนโลยีพิมพ์แบบกระทบ จำนวน 24 เข็มพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์

2. เป็นเครื่องแคร่ยาวชนิด 136 ตัวอักษรต่อบรรทัดในโหมดการพิมพ์ 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว

3. มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 440 ตัวอักษรต่อวินาที โหมดการพิมพ์แบบร่าง ความเร็วสูง 10 ตัวต่อนิ้ว

4. มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 KB หรือมากกว่า

5. ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด 360 จุดต่อนิ้ว

6. สามารถใช้กระดาษขนาดมาตรฐานทั่วไป ได้ พร้อมทั้ง กระดาษต่อเนื่อง และกระดาษต่อเนื่องที่มี สำเนาในตัวไม่ต่ำกว่า 1 ต้นฉบับ 4 สำเนาได้

7. สามารถป้อนกระดาษต่อเนื่องเข้าทางด้านหน้า ด้านหลังและด้านล่างของเครื่องพิมพ์ได้

8. รองรับการเชื่อมต่อแบบ Parallel และ USB

9.  เสียงขณะทำงานโหมดปกติไม่มากกว่า 52 dB

10. กำลังไฟขณะทำงานไม่มากกว่า 42 วัตต์

11. น้ำหนักตัวเครื่องไม่เกิน 10 กิโลกรัม

12. สามารถใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 Hz ได้

13. มีคู่มือในการใช้งานและเทคนิคภาษาไท

14.ผู้เสนอราคาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยมีเอกสารรับรอง

-----------------------------------------

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

..............................................................

ความต้องการ  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 6 เครื่อง

1. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)

4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4 ภาพต่อนาที (ipm)

5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

7. ผู้เสนอราคาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยมีเอกสารรับรอง

-----------------------------------------

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

ลำดับ

รายการ

จำนวน

ราคาหน่วย

วงเงินราคารวม

1

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน     (จอไม่น้อยกว่า 19นิ้ว)

84 ชุด

๑๖,๐๐๐.๐๐

1,344,000.00

2

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

50 ชุด

3,800.00

190,000.00

3

อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)

1 ชุด

42,000.00

42,000.00

4

สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3

6 เครื่อง

36,000.00

216,000.00

5

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว

4 เครื่อง

23,000.00

92,000.00

6

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer       แบบแคร่สั้น

3 เครื่อง

22,000.00

66,000.00

7

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

6 เครื่อง

4,300.00

25,800.00

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

1,975,800.00

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates