ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติ

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 

1.ชื่อโครงการ      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติ

                                ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม....

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในวงเงิน 4,088,000.00 บาท (สี่ล้านแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  9 พฤศจิกายน 2561

   เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,088,000.00 บาท (สี่ล้านแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

4.แหล่งที่มาของราคากลาง

                1. บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด

                2. บริษัท ไฮทริกซ์ จำกัด

                3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เครื่องมือแพทย์

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลาง)

                                               

         (ลงชื่อ).........................................................ประธานกรรมการ

(นายมารุต วัฒนวงศ์วิบูลย์)

(ลงชื่อ).........................................................กรรมการ

                                                                       (นางระพีพร เกิดวิชัย)

(ลงชื่อ).........................................................กรรมการ

                                                                     (นายอมร ตั้งจิตเพียรพงศ์)

 

รายละเอียดและราคากลาง

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates