ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                     

                          รูปภาพเอกสารประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 17 รายการ                   

                                                                    ประกาศ จังหวัดนครปฐม
                              เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


        ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
        จังหวัดนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

                                                                                      วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ
                                                                                  (นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ)
                                                                               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
                                                                    ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม


          รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จังหวัดนครปฐม (M๖๑๑๑๐๐๐๒๑๓๖) ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท) คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑ P๖๑๑๑๐๐๐๖๐๐๘ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑๗ รายการ ๔,๙๘๑,๗๖๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๒

 เอกสารแนบ :    
banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates