ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ      ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

                                จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม....

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน 1,208,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน)

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 12 ตุลาคม 2561

   ราคากลางเป็นจำนวนเงิน 1,208,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน)

4.แหล่งที่มาของราคากลาง

                อ้างอิงราคาท้องตลาด

  1. บริษัทโตโยต้า นครปฐม ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  2. บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร์ นครปฐม จำกัด

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลาง)

                                               

         (ลงชื่อ).................................................. ประธานกรรมการ

         (นายพิพัฒน์ แม้นจริง)

(ลงชื่อ)................................................... กรรมการ

        (นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี)

(ลงชื่อ).................................................... กรรมการ

          (นายมงคลกิตต์ เชิญกลาง)

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates