ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิส์ (e-bidding)

                                               

รูปภาพเอกสารประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอิกส์ (e-bidding)

                                                             ประกาศจังหวัดนครปฐม
                                  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อ 
                                       น้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ test
                                         ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                                                   ---------------------------------------------------- 

           ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-Bidding) เลขที่ ๕๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น
           จัดซื้อ ซื้อน้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ test ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท   
(สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 


                                                                   ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 





                                                                                  (นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ) 
                                                                               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 
                                                                      ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 

   

                                                    

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates