ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเพลลทดสอบความไวชองเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน ๖,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                         

รูปภาพประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเพลททดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน ๖,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

                                                    ประกาศจังหวัดนครปฐม
                            เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อ
                    เพลททดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน ๖,๐๐๐ test
                               ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                               -------------------------------------------------------------------- 

                ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเพลททดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน ๖,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น
                 จัดซื้อ เพลททดสอบความไวของเชื้อต่ยาต้านจุลชีพ จำนวน ๖,๐๐๐ test ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 


                                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                                                                     (นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ) 
                                                                                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 
                                                                          ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates