ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน(Intravascular ultrasound) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
     

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 
                                                                                                        วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ
                                                                                                    (นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ)
                                                                                                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
                                                                                          ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
   
 
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จังหวัดนครปฐม (M๖๑๑๐๐๐๐๙๓๔๗) ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๑๑๐๐๐๒๙๔๖๓ สายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน (Intravascular ultrasound) ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๑
          

เอกสารเพิ่มเติม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates