ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน

ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน (NC PTCA Balloon) จำนวน ๗๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน (NC PTCA Balloon) จำนวน ๗๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น
               สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน (NC PTCA Balloon) จำนวน ๗๕๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
                                                                              ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
                                                                          (นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ)
                                                                           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
                                                                  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 

เอกสารเพิ่มเติม  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน (NC PTCA Balloon) จำนวน ๗๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates