ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน (SC PTCA Balloon) จำนวน ๘๓๓ ชุด

ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน (SC PTCA Balloon) จำนวน ๘๓๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน (SC PTCA Balloon) จำนวน ๘๓๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น
               สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน (SC PTCA Balloon) จำนวน ๘๓๓ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๓๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
                                                                               ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
                                                                                          (นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ)
                                                                                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
                                                                            ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 

เอกสารเพิ่มเติม  ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน (SC PTCA Balloon) จำนวน ๘๓๓ ชุด

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates