ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดเลือดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ(Platinum Chromium) จำนวน ๑๕๘ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง  ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดเลือดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ
(Platinum Chromium) จำนวน ๑๕๘ ชิ้น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

                            ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดเลือดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Platinum Chromium) จำนวน ๑๕๘ ชิ้น วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์      (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bididng) เลขที่ ๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น
                             จังหวัดนครปฐม ขอยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดเลือดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Platinum Chromium) จำนวน ๑๕๘ ชิ้น ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังกล่าว 

 

           

 
                                                                                  ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑      
 
    
 
 

                                                                                                 (นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ)

                                                                                                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

                                                                                         ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

 

เอกสารเพิ่มเติม ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดเลือดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Platinum Chromium) จำนวน ๑๕๘ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates