ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม ประกวดราคารายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง             
              

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

        1. ชื่อโครงการประกวดราคารายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง                 

             จำนวน 1 เครื่อง / หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลนครปฐม 

         2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  920,000.00 บาท 

         3. วันที่กำหนดราคากลาง  14 กันยายน 2561

             เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  920,000.00 บาท 
               (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

          4. แหล่งที่มาของราคากลาง

               1. บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

               2. บริษัท เจมสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

               3. บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จำกัด

        5. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

        (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                              (นายพีรพล   เจริญวิบูลย์พันธ์)

                               (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                    (นายวีระเดช   เฉลิมพลประภา)

                              (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                                     (นายเจริญ  ปิงเมือง)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ

 1. ความต้องการ

             เป็นเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ระบบ Digital ให้ความละเอียดและความไว          
ของภาพของสูง สำหรับใช้ตรวจอวัยวะภายในต่าง ๆ

 2. คุณสมบัติทั่วไป         

              2.1  เป็นเครื่องที่ติดตั้งบนรถเข็น 4 ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวกและสามารถล็อคล้อให้   
                     หยุดนิ่งได้

              2.2  ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ต

              2.3 จอแสดงภาพเป็นชนิดความละเอียดสูง ชนิด LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว
                     สามารถปรับความสว่างของจอ และสามารถหมุนซ้าย-ขวา และปรับขึ้น-ลงได้

              2.4 ชุดควบคุม (Control Panel) ประกอบด้วยจอสัมผัส touch screen ขนาดไม่น้อยกว่า 10
                     นิ้ว เพื่อควบคุมฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ รวมทั้งจัดกลุ่มการใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีไฟที่ปุ่ม
                     ควบคุม เพื่อบอกสถานะการใช้งาน และสามารถปรับขึ้น -ลงได้

               2.5 มีช่องต่อ USB   เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

3. คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

               3.1  เป็นเครื่องตรวจอัลตร้าซาวด์ที่มีระบบการรับส่งคลื่นเสียงความถี่สูงด้วยระบบ Hybrid Full
                       Digital Beam-forming หรือ Fully Digital Beamforming

               3.2 การแสดงผลระดับสีเทาของภาพ (Gray scale) ไม่น้อยกว่า 256 ระดับ

               3.3 สามารถเลือกปรับความถี่ได้ภายในหัวตรวจเดียวกันได้ไม่น้อยกว่า 6 ระดับ (ขึ้นอยู่กับ      
                     หัวตรวจ) โดยเครื่องสามารถทำงานแบบ Multi-frequency หรือ Wideband Technology

               3.4 มีปุ่ม User keys ไม่น้อยกว่า 4 ปุ่ม เพื่อความสะดวกของการจัดโปรแกรมการใช้งานของผู้ใช้

               3.5 การปรับ TGC (Time Gain Compensation) หรือ STCไม่น้อยกว่า 8 ระดับ

               3.6 มีระบบสร้างภาพแบบ  Harmonic เพื่อช่วยในการเพิ่มความคมชัด และรายละเอียดของภาพ
                     ให้มากขึ้น

               3.7 มีระบบเพื่อเพิ่มความคมชัดของขอบภาพโดยการลดสัญญาณรบกวน

               3.8 มีระบบที่ช่วยในการตรวจการไหลเวียนเลือดในเส้นเลือดที่มีขนาดเล็กที่แยกจาก Color
                      Mode

               3.9 มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ (Auto Image Optimization) และสามารถใช้งานได้ทั้ง 2D
                     Mode และ PW Mode

              3.10 สามารถเลือกตั้งขั้นตอนการวัดค่า  Auto Sequence ของการคำนวณ เพื่อให้ขึ้น
                       parameter การคำนวณถัดไปให้อัตโนมัติ

              3.11 มีฟังก์ชั่นที่ช่วยขยายตำแหน่งที่จะทำการวัด  เพื่อทำให้สามารถทำการวัดขอบเขตสิ่งที่
                        ต้องการตรวจ และในพื้นที่เล็กๆ ได้แม่นยำขึ้น โดยไม่ใช้การ Zoom ภาพ

              3.12 มีระบบที่สามารถนำภาพที่บันทึกไว้กลับมาทำการวัดระยะ และคำนวณค่าใหม่ได้

              3.13 สามารถเลือกแสดงภาพขณะทำการตรวจแบบภาพเดี่ยว (Single), ภาพคู่ (Dual) และ                         
                      4 ภาพ (Quad) ได้เพื่อในการสะดวกในการวิเคราะห์ เช่น วัดค่า AFI

              3.14 สามารถแสดงภาพ Color และ 2D mode ได้พร้อมกันแบบ Real-time เพื่อการตรวจ    
                       วิจฉัยที่แม่นยำ

              3.15 รายละเอียดการใช้งานในฟังก์ชั่น 2D-Mode

                      3.15.1 สามารถปรับ Dynamic Range ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 250dB

                      3.15.2 สามารถปรับ Gain ได้อย่างต่อเนื่องในช่วง 0~100 และปรับ Gain หลังจาก

                                 freeze ภาพได้ (Post Gain Control)

                      3.15.3 ระดับความลึกในการตรวจได้ไม่น้อยกว่า 38 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับหัวตรวจ

                      3.15.4 สามารถปรับขยายภาพใน Real time ได้อิสระตามที่ต้องการ (Read/Write
                                 zoom) รวมทั้งหลังจาก ที่ freeze (Read zoom)

                     3.15.5 มีหน่วยความจำ Cine Memory

             3.16 รายละเอียดการใช้งานในฟังก์ชั่น M-Mode

                      3.16.1 สามารถปรับการแสดงภาพแบบ M mode อย่างเดียว , Up/Down และ
                                  Side by Side ได้

                      3.16.2 สามารถปรับอัตราความเร็วได้ (Sweep speed)

                      3.16.3 สามารถย้อมสี M mode ได้

                      3.16.4 สามารถปรับอัตราส่วนการแสดงภาพ M mode ได้

            3.17 รายละเอียดการใช้งานในฟังก์ชั่น Color Doppler mode

                     3.17.1 สามารถปรับเปลี่ยน Colormap ได้ไม่น้อยกว่า 10 รูปแบบ

                     3.17.2 สามารถกลับทิศทางของสีได้

                     3.17.3 สามารถปรับระดับความละเอียดของการแสดงภาพ (Line Density) ได้

                     3.17.4 สามารถปรับ Scale PRF ได้

          3.18 รายละเอียดการใช้งานในฟังก์ชั่น Pulsed-Wave Doppler mode

                     3.18.1 สามารถปรับการแสดงภาพแบบ PWD อย่างเดียว , Up/Down และ Side by Side
                                ได้

                     3.18.2 สามารถเลือกการแสดงภาพ B-Mode และ PWD Mode ได้พร้อมกันแบบ         
                               Real time (Simultaneous)

                     3.18.3 สามารถปรับอัตราความเร็วได้ (Sweep speed)

                     3.18.4 สามารถวัดค่าได้โดยอัตโนมัติ (Auto Calculation) ทั้ง real time
                                และหลังจาก freeze

                    3.18.5 สามารถปรับขนาด Sample Volume ได้ในช่วง 0.5-25 mm

           3.19 รายละเอียดการใช้งานในฟังก์ชั่น Power Doppler mode

                    3.19.1 สามารถปรับเปลี่ยน Colormap ได้ไม่น้อยกว่า 12 รูปแบบ

                    3.19.2 สามารถทำการตรวจหลอดเลือดขนาดเล็กพร้อมบอกทิศทางได้

4. ระบบที่รองรับ Multi media Ultrasound ดังนี้

          4.1 มี Hard disk ในตัวเครื่องมีความจุไม่น้อยกว่า  500 GB

          4.2 มีระบบ ในการจัดเก็บภาพและข้อมูลของคนไข้ ซึ่งสามารถเรียกกลับมาดู ทำการแก้ไขและ
                สามารถวัดค่าใหม่ในภายหลังได้

          4.3 สามารถบันทึกภาพขาวดำและภาพสี ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวได้

          4.4 มีช่องต่อ Output สัญญาณภาพคุณภาพสูง (HDMI) ด้านหลังเครื่องเพื่อต่อเข้าจอภาพ External
                 Monitor ได้

5. อุปกรณ์ประกอบ

         5.1 หัวตรวจแบบ  Convex                                                                     จำนวน 1 หัวตรวจ

         5.2 หัวตรวจแบบ  Vaginal                                                                    จำนวน 1 หัวตรวจ

         5.3 เครื่องพิมพ์ภาพขาว-ดำ (B/W Thermal Printer)                               จำนวน 1 เครื่อง

         5.4 เครื่องควบคุมแรงดันกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟฟ้า (UPS) 1000 VA (1 K)  จำนวน 1 เครื่อง

         5.5 กระดาษพิมพ์ภาพขาว-ดำ สำหรับ Thermal Printer ชนิด High Glossy           จำนวน 2 ม้วน

         5.6 Ultrasound Gel                                                                                                  จำนวน 5 ลิตร

6. เงื่อนไขเฉพาะ

         6.1 ต้องเป็นของใหม่ ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต และไม่เคยใช้งานมาก่อน

         6.2 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด

         6.3 มีวิศวกรที่สามารถซ่อมเครื่องได้ และมีใบรับรองผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี

         6.4 รับประกันคุณภาพตัวเครื่องและหัวตรวจเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันตรวจรับเครื่อง และ  
               ทางบริษัทจะจัดส่งวิศวกรมาตรวจเช็คเครื่องทุกๆ
4 เดือน ภายในระยะเวลาประกัน หากสิ่งของ
               ตามกำหนดสัญญานี้บกพร่องหรือขัดข้องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องซ่อมแซมให้อยู่
               ในสภาพปกติดังเดิมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นถ้า
               ระยะเวลาการซ่อมล่าช้าผู้ขายยินยอมให้ปรับวันละร้อยละ 0.20 ของราคาเครื่องหรือหาเครื่องที่
               สามารถใช้งานได้ดีมาใช้ในระหว่างรอซ่อม หากมีการแก้ไข 3 ครั้ง แล้วยังไม่สามารถใช้งานได้
               ตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า

         6.5 ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญงานมาทำการสาธิตการใช้งานของเครื่อง และการ
               ดูแลรักษาเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

..........................................................................