ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                           รูปภาพประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                                   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
                                                 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ test  
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลนครปฐม 
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๓,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
    เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๔.   แหล่งที่มาของราคากลาง
       ๔.๑ บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
       ๔.๒ บริษัท เอ็น ซี พี เทคโนโลยี่ จำกัด
   ๔.๓ บริษัท เวย์โปรเจคเตอร์ริตอรี่ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลาง)


         ลงชื่อ.................................................... ประธานกรรมการ
                       (นายสิทธิพจน์ ผลิตกุศลธัช)  

        ลงชื่อ...................................................... กรรมการ  
                             (นางจรรยา  สุรภักดิ์)  

        ลงชื่อ........................................................กรรมการ    
                          (นายปองพล ฤกษ์เนาวรัตน์)  
                  

                                                                       (ร่าง)
        
                                                         ประกาศจังหวัดนครปฐม 
                                 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์  
                                        ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)  

          จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

                    น้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๖๐,๐๐๐  test 

         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
         ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
         ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
         ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
         ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
         ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
         ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
         ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
         ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครปฐม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
         ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
         ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
         ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ    ป.ป.ช. กำหนด 
         ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 
         ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 


        ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
        ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
        ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nkpthospital.com ,www.nakhonpathom.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๒๗ ๒๕๐๓ ในวันและเวลาราชการ                                                                  ประกาศ ณ วันที่     กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                             (นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ) 
                                                                   ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 
                                                               ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 

 

                             เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
                                                                          เลขที่ ........................  
        การซื้อโครงการประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ test  
                              ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม  
                              ลงวันที่     กันยายน ๒๕๖๑  

        จังหวัดนครปฐม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
   
               น้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๖๐,๐๐๐  test 

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ 

         ๑.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
             ๑.๑   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
             ๑.๒   แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
             ๑.๓   สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 
             ๑.๔   แบบหนังสือค้ำประกัน 

                  (๑)  หลักประกันสัญญา 

             ๑.๕   บทนิยาม 
                  (๑)  ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                  (๒)  การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
             ๑.๖   แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                  (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                  (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 


         ๒.  คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
             ๒.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย 
             ๒.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
             ๒.๓  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
             ๒.๔  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
             ๒.๕  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
             ๒.๖  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
             ๒.๗  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
             ๒.๘  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
             ๒.๙  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
             ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
             ๒.๑๑  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 
             ๒.๑๒  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 
             ๒.๑๓  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 


         ๓.  หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
             ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
             ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                  (๑)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                      (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
                      (ข)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
                  (๒)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
                  (๓)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                  (๔)  เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
                      (๔.๑)  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
                      (๔.๒)  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

                  (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                      ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
             ๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                  (๑)  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                  (๒)  แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 


                  (๓)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                      ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

         ๔.  การเสนอราคา 
             ๔.๑   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
             ๔.๒   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ งานสอบราคาและประกวดราคา อาคารคลังยาและพัสดุ โรงพยาบาลนครปฐม 
                  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๖๕ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
             ๔.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ 
             ๔.๔   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ น้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                  สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 

             ๔.๕   ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
             ๔.๖   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ .......................................... ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
             เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
             ๔.๘   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
             ๔.๙   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
             หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด 
             ๔.๑๐   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                  (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                  (๒)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                  (๓)  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด 
                  (๔)  ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                  (๕)  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 


         ๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
             ๕.๑   ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
             ๕.๒   การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
                  กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก ราคารวม 
             ๕.๓   หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
             ๕.๔   จังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                  (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด 
                  (๒)  ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                  (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
             ๕.๕   ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
             ๕.๖   จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด 
             ๕.๗   ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

         ๖.   การทำสัญญาจะซื้อจะขาย 
             ๖.๑   ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
             ๖.๒   ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัดภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
             (๑)   เงินสด 
             (๒)   เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ 
             (๓)   หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
             (๔)   หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
             (๕)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
             หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 
             หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว 

         ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
             จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาจะซื้อจะขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
         ๘.  อัตราค่าปรับ 
             ค่าปรับตามแบบสัญญาจะซื้อะขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
         ๙.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
             ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี   นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

         ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ 
             ๑๐.๑  เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
                  การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น 
             ๑๐.๒  เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                  (๑)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
                  (๒)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
                  (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
             ๑๐.๓  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
             ๑๐.๔  จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
             ๑๐.๕  ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 
             ๑๐.๖  จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้ 
                  (๑)  จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 
                  (๒)  มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                  (๓)  การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                  (๔)  กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
         ๑๑.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
               ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
         ๑๒.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
               จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

               ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว 


                                                                               จังหวัดนครปฐม 
                                                                               กันยายน ๒๕๖๑ 


                                               คุณลักษณะเฉพาะของน้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์
                                                         ............................................................
๑. ความต้องการ
     น้ำยาวิเคราะห์ที่ใช้ในการบ่งบอกชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ สามารถจัดจำแนกกลุ่มของเชื้อต่างๆ ในงานจุล 
    ชีววิทยา
๒. วัตถุประสงค์ 
ใช้สำหรับตรวจวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์ที่เจริญบนอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ

๓. คุณลักษณะเฉพาะ
น้ำยาวิเคราะห์ที่ใช้ในการบ่งบอกชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ สามารถจัดจำแนกกลุ่มของเชื้อต่างๆ โดยใช้เทคนิคแมสสเปคโตรเมทรี (Mass Spectrometry) ในการตรวจวัดหาค่ามวลโมเลกุล และโครงสร้างของโปรตีนที่เชื้อสร้างขึ้น และนำไปเปรียบเทียบกับคลังข้อมูล (Library) ทำให้ทราบถึงชนิดของเชื้อเหล่านั้น ในเวลาอันรวดเร็วไม่เกิน ๑๕ นาที

๔. เงื่อนไขเฉพาะ
   ส่งมอบพร้อมเครื่องตรวจจำแนกชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติดังนี้
๔.๑ เป็นเครื่องตรวจวัดมวลโมเลกุลของสารแบบแมสสเปคโตรมิเตอร์ ที่มีส่วนกำเนิดไอออนเป็นชนิด  
   MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization) และมีระบบ Panoramic PAN  
   Pulsed Ion Extraction หรือดีกว่า เพื่อใช้ในการบ่งบอกชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ สามารถจัดจำแนก 
   กลุ่มของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ
๔.๒ เครื่องเป็นระบบสุญญากาศ (Vacuum System) ประกอบด้วย Turbo-molecular Pump  
   ขนาด ๗๐ ลิตร/ วินาที (L/sec) และ Diaphragm Pump
๔.๓ เครื่องมีระบบล้างแหล่งกำเนิดไอออนแบบอัตโนมัติ (Automated Self Cleaning Source) โดย  
   ไม่จำเป็นต้องหยุดการทำงานของปั๊มสุญญากาศ
๔.๔ เครื่องมีแหล่งให้พลังงานเลเซอร์ (Laser source) เป็นแบบ Nitrogen Laser ขนาดความยาวคลื่น 
๓๓๗ nm สามารถปรับความถี่ได้อย่างน้อยในช่วง ๑ ถึง ๖๐ เฮิร์ต (Hz)
๔.๕ ส่วนวิเคราะห์มวลของเครื่อง (Mass Analyzer) เป็นแบบ Linear Time-of-Flight (TOF) 
   Analyzer มีระยะความยาวของ Effective Flight Path ไม่ต่ำกว่า ๙๐ เซนติเมตร
๔.๖ มีความสามารถในการแยก (Resolution) โดยตรวจสอบจากการวัด Peptide, Bombesin ที่มีมวล  
   1,619 m/z ได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 FWHM
๔.๗  มีความไวในการตรวจวัด (Sensitivity) โดยการตรวจวัด BSA (ขนาดโมเลกุล ๖๖,๐๐๐ m/z)  
    ที่ความเข้มข้น ๕๐๐ เฟมโตโมล (fm) ได้ค่า Signal to Noise Ratio (S/N) ไม่ต่ำกว่า ๕๐:๑
๔.๘  มี Detector แบบ Saturation Free Flash Detector
๔.๙  สามารถใช้ตรวจวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์ที่เจริญบนอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อได้ ได้แก่ เชื้อ 
    แบคทีเรียกลุ่มแบคทีเรียทั่วไปที่พบบ่อย เชื้อแบคทีเรียกลุ่มมัยโคแบคทีเรีย เชื้อแบคทีเรียชั้นสูง  
    เชื้อยีสต์ เชื้อราสาย
๔.๑๐ มีระบบการควบคุม และประมวลผล (Data System and Software) ที่ใช้ในการควบคุมการ 
    ทำงานของเครื่อง และใช้ในการประมวลผลทางด้านการวิเคราะห์ บ่งบอก และจัดจำแนกเชื้อ  
    (Identification and Classification for microorganism) ประกอบด้วย
    ๔.๑๐.๑ ระบบไมโครโปรเซสเซอร์แบบ Quad core หรือดีกว่า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒.๖ GHz มี 
           หน่วยความจำ RAM ไม่ต่ำกว่า 2 GB และมี hard disk ไม่ต่ำกว่า 1 TB รวมทั้งมี DVD-RW 
    ๔.๑๐.๒ จอภาพสีแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว
    ๔.๑๐.๓ มีแป้นพิมพ์และเมาส์ เป็นชนิด USB port
    ๔.๑๐.๔ เครื่องพิมพ์ผลแบบ laser printer 
    ๔.๑๐.๕ มีเครื่องสำรองไฟ (UPS) ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการติดตั้งตลอดจนบำรุงรักษาให้มี  
          สภาพดีอยู่เสมอ
๔.๑๑  ระบบควบคุม และประมวลผลนั้นมี Reference Library ของสเปคตรัมเป็นคลังข้อมูลของ 
         เชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากเชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญบนอาหาร 
         เพาะเลี้ยงเชื้อได้ ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ entries
๔.๑๒ มีอุปกรณ์ประกอบที่สามารถใช้งานวิเคราะห์เชื้อได้ทันทีที่ติดตั้งเครื่อง ได้แก่
    ๔.๑๒.๑ Target Plate ใส่ตัวอย่างแบบ Microtiter Plate ขนาดเล็ก (microScout) สามารถ 
           บรรจุตัวอย่างได้ถึง ๙๖ ตัวอย่างเป็นแบบ Polished Steel ไม่น้อยกว่า ๓ ชิ้น  
           สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 
    ๔.๑๒.๒ น้ำยาสำหรับแตกตัวโปรตีนของเชื้อจุลินทรีย์ ชนิด alpha-Cyano-4- 
           hydroxycinnamic acid (HACCA) 
    ๔.๑๒.๓ ผู้ขายจัดส่งโปรตีนมาตรฐานจากแบคทีเรีย (Bacteria Test Standard) เพื่อใช้สอบ 
           เทียบเครื่องจำนวนอย่างน้อย ๑ กล่อง
๔.๑๓ มีเครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓ KVA
๔.๑๔ มีระบบตรวจสอบการทำงานของเครื่อง รวมทั้งมีระบบที่สามารถเชื่อมต่อให้มีการซ่อมแซม 
     (ในกรณีเครื่องเกิดปัญหา) โดยตรงจากทางโรงงานผู้ผลิต (Remote on-line service) ผ่านทาง  
     Internet 
๔.๑๕ ผู้ขายจัดอบรมการตรวจวิเคราะห์ การใช้งานเครื่องตรวจวิเคราะห์ และแก้ไขเบื้องต้นให้แก่   
     เจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานได้
๔.๑๖ มีคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ๒ ชุด
๔.๑๗ ผู้ผลิต หรือโรงงานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
๔.๑๘ ผู้ขายมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรง
๔.๑๙ ผู้ขายจะต้องมีเครื่องรุ่นเดียวกันหรือสูงกว่าที่ใช้งานกับการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญ 
         บนอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อได้ในห้องปฏิบัติการสถานพยาบาลในสังกัดของรัฐหรือโรงพยาบาล 
       สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า ๕ แห่ง
๔.๒๐ ผู้ขายทำการรับประกันเครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์ โดยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ เป็น 
         ระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ
๔.๒๑ เป็นเครื่องใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
๔.๒๒ ผู้ขายต้องรับรองว่ามีอะไหล่สำรอง ไว้บริการในท้องตลาดไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับแต่วันส่งมอบ 
     ในระยะประกัน หากเครื่องมีปัญหา ผู้ขายจะต้องรับดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน  
     ทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง และหากมีการแก้ไขเกินกว่า ๓ ครั้งในจุดเดิมแล้วยังใช้การไม่ได้ 
     ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ให้ หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
๔.๒๓ ผู้ขายมีวิศวกรและทีมงานช่างเทคนิคที่ชำนาญประจำในประเทศไทย ซึ่งเป็นพนักงานประจำของ 
     ผู้ขาย และต้องผ่านการฝึกอบรมจากผู้ผลิตให้บริการคำปรึกษาในการแก้ปัญหาทางด้านวิชาการ 
     ที่เกิดขึ้นในการทำงาน บริการซ่อมแซม ให้คำแนะนำการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องตลอดเวลาพร้อม 
     ใบรับรองความสามารถ
๔.๒๔ ติดตั้งและประกอบเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดของเครื่องให้สามารถใช้งานได้ พร้อมบริการ 
     Qualification หรือ Calibration (IQ) 1 ครั้ง อีกทั้งสอนการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
     จนสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการ PM/PV หลังจากสิ้นสุดระยะเวลา       
     การรับประกันอีกอย่างน้อย 1 ครั้ง
๔.๒๕ บริษัทต้องทำการบำรุงรักษา (Preventive maintenance) ทุกสามเดือน และกรณีที่เครื่อง 
     ขัดข้องผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขได้เองช่างของบริษัทจะต้องมาแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่ 
     สามารถซ่อมได้ภายในเวลาดังกล่าว บริษัทจะต้องจัดหาเครื่องสำรองมาให้ใช้งาน
                  ………………………………………………

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates