ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น
               จ้างพนักงานทำความสะอาดอาคาร จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๙๗,๗๖๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
(นายภิญโญ ประกอบผล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 
banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates