ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 95 รายการ

 

แนบท้ายรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   รูปภาพรายละเอียดจ้างเหมาตรวยจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 95 รายการ  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๙๕ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลนครปฐม ตามรายการแนบท้าย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๔,๙๙๖,๙๒๕.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ...............................................
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๙๙๖,๙๒๕.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
แหล่งที่มาของราคากลาง
๔.๑ บริษัท พีซีที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส จำกัด
๔.๒ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด
๔.๓ บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลาง)


ลงชื่อ.................................................... ประธานกรรมการ
                      (นางเพ็ญนภา ณัฐวุฒิ)
ลงชื่อ...................................................... กรรมการ
                        (น.ส.อุทัยพร หิรัญรุ่ง)
ลงชื่อ........................................................กรรมการ
                    (นายพิทักษ์ คิมนารักษ์)

 

รายการจ้างเหมาดำเนินการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

……………………………………………………….

1. วัตถุประสงค์

          จ้างให้ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในรายการตรวจที่โรงพยาบาลไม่สามารถดำเนินการตรวจเองได้

2. ความต้องการ

          จ้างให้ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแบบเหมาช่วงสำหรับบางรายการตรวจ

3. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้รับจ้างต้องเป็นห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามกำหนด และสามารถตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับรายการตรวจที่จะจ้างเหมาช่วง หรือดำเนินการส่งต่อให้ได้

4. คุณสมบัติเฉพาะ

          4.1 ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการจะต้องแสดงใบอนุญาตการเปิดให้บริการคลินิกเทคนิคการแพทย์

4.2 ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการต้องผ่านการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ หรือมาตรฐานห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุขหรือมาตรฐาน ISO 15189 และถ้าการรับรองดังกล่าวหมดอายุในช่วงที่ให้บริการ จะต้องดำเนินการต่อการรับรองให้ได้ภายใน 6 เดือน โดยมีเอกสารการขอต่ออายุแสดงเป็นหลักฐานและถ้าการรับรองดังกล่าวหมดอายุในช่วงที่ให้บริการจะต้องดำเนินการต่อการรับรองให้ได้ภายใน 6 เดือน โดยมีเอกสารการขอต่ออายุแสดงเป็นหลักฐาน

          4.3 ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการจะต้องแจ้งรายชื่อและวุฒิการศึกษาของผู้ตรวจวิเคราะห์ และรายชื่อที่ปรึกษาของการตรวจแต่ละสาขางาน พร้อมแนบหนังสือรับรองในการเสนอราคา

4.4 ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการจะต้องสามารถสรุปผลการทำ EQC/PT ที่ตรวจวิเคราะห์กับองค์กรที่ให้บริการกับทางโรงพยาบาลนครปฐมหรือเมื่อโรงพยาบาลนครปฐมขอดู

          4.5 ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการจะต้องแจ้งหลักการตรวจวิเคราะห์ (Method) และระยะเวลารอผลของการตรวจแต่ละรายการ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นเอกสารรูปเล่มมาตรฐาน

4.6 ต้องมีระบบการรายงานผลทาง Internet หรือ Computer online ที่มีแบบฟอร์มรายงานผลที่มีข้อมูลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ HN.ของโรงพยาบาลนครปฐม วันที่ส่งตรวจ วันที่ออกผล ชื่อผู้ตรวจ ชื่อผู้รับรองผล ช่วงค่าอ้างอิง ข้อมูลแปลผล และ/หรือ ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจะต้องสามารถค้นหาผลตรวจย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี

4.7 กรณีที่ผลการวิเคราะห์มีข้อผิดพลาด ต้องแจ้งให้โรงพยาบาลนครปฐมทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อระงับการใช้ผลที่ผิดพลาด ถ้าแจ้งช้าและมีการใช้ผลที่ผิดพลาดจนเกิดผลกระทบกับผู้ป่วย ผู้เสนอให้บริการจะต้องรับผิดชอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

4.8. ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการต้องมีระบบบริหารความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลโดยทางบริษัทมีการกำหนด ID และ Password ให้กับ ทาง รพ.ที่เกี่ยวข้องได้

4.9 ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการต้องมีระบบบันทึกผู้เข้าถึงข้อมูลในระบบ Internet หรือ Computer online โดยบันทึกเป็นกิจกรรมที่ผู้ใช้ได้กระทำต่อระบบฐานข้อมูลต่อคนไข้แต่ละราย

4.10 ระบบ Computer online จะต้องมีการแสดงสถานะของคนไข้แต่ละรายเพื่อง่ายต่อการติดตาม

4.11 สรุปยอดค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน รายเดือน และรายปีได้

5. ข้อกำหนดอื่น ๆ ของห้องปฏิบัติการที่จะให้บริการ

5.1 ต้องสนับสนุนอุปกรณ์ใส่สิ่งส่งตรวจ ฉลาก และแบบฟอร์มใบนำส่งโรงพยาบาลนครปฐมอย่างเพียงพอโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

5.2 ต้องจัดให้มีผู้มารับสิ่งส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลนครปฐมทุกวันตามที่โรงพยาบาล   ร้องขอ หรือตามที่โรงพยาบาลต้องการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีเอกสารการรับรองแสดงเป็นหลักฐาน

5.3 ห้องปฏิบัติการที่เสนอต้องเก็บตัวอย่างส่งตรวจหลังตรวจวิเคราะห์แล้ว ไว้ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อการทวนสอบหรือขอตรวจเพิ่ม

                                                     ……………………………………………………

 

                                                 

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates