ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

ประกาศ จังหวัดนครปฐม

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

     

 

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

               จังหวัดนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

     
       
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

     
 
 

ภิญโญ ประกอบผล

 

(นายภิญโญ ประกอบผล)

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

 

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

   
     
 

 

 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

     

จังหวัดนครปฐม(M๖๑๐๘๐๐๐๙๖๖๓) ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ
 (บาท)

คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

P๖๑๐๘๐๐๑๔๔๐๗

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

๑๒,๖๓๐,๐๐๐.๐๐

๐๙/๒๕๖๑

     
 
banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates