ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ โรงพยาบาลนครปฐม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส
เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด (ขายปลีก)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
(สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
                                                        ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
    
   
 

             วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ 

 

                     (นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ)

                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
              ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

รูปภาพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครืองอบความร้อนคลื่นสั้น

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates