ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดควบคุมด้วยแรงดัน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding)

                ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
                                       ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดควบคุมด้วยแรงดัน จำนวน ๑ เครื่อง
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลนครปฐม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่    ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
    เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 
๔.  แหล่งที่มาของราคากลาง
   ๔.๑  บริษัท ที อี คิว จำกัด
   ๔.๒  บริษัท เกทเวย์ เฮลแคร์ จำกัด
   ๔.๓  บริษัท พี. เค. เอส. เซอร์วัส เซ็นเตอร์ จำกัด

๕.  คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

             ลงชื่อ................................................. ..........ประธานกรรมการ
                        (นางอารีย์  ก้องพานิชกุล)  

             ลงชื่อ..............................................................กรรมการ  
                        (นางสุธัญญา  บรรจงภาค)  

             ลงชื่อ..............................................................กรรมการ    
                         (นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี)  
        

                                             คุณลักษณะเฉพาะ
                   เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดควบคุมด้วยแรงดัน
  
1. วัตถุประสงค์การใช้งาน
เป็นเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก 
2. ลักษณะทั่วไป
    2.1 เป็นเครื่องช่วยหายใจที่สามารถใช้ได้กับทารกแรกเกิดถึงเด็กโต น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
    2.2 เครื่องช่วยหายใจมีจอภาพประกอบมากับตัวเครื่อง
    2.3 มี Battery Back-Up ช่วยให้เครื่องทำงานในกรณีไฟฟ้าขัดข้องได้นานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 
    2.4 ใช้ออกซิเจนจาก Tank หรือ Pipeline, อากาศจาก Tank , Pipeline หรือจากเครื่องผลิตอากาศ 
    2.5 สามารถใช้งานได้จากพลังงานไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮริซท์
3. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ 
    3.1 สามารถปรับตั้งค่าต่างๆ ได้ 
        3.1.1 การปรับตั้งค่า (Ventilation Settings) สามารถเลือกการควบคุมการหายใจ (Ventilation Modes) ได้อย่าง 
            น้อยดังนี้ SIPPV (AC), SIMV, PSV, CPAP , Nasal CPAP, Nasal DuoPAP หรือ BiPhasic
        3.1.2 สามารถปรับค่าความไวในการกระตุ้นเครื่องช่วยหายใจแบบ Volume trigger หรือ Pressure trigger
        3.1.3 ปรับอัตราการหายใจ (Frequency / Rate) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 150 ครั้งต่อนาที
        3.1.4 ปรับระยะเวลาการหายใจเข้า (Inspiratory time) ได้ตั้งแต่ 0.15 ถึง 2.0 วินาที 
        3.1.5 ปรับอัตราการไหลของแก๊ส (Inspiratory flow, Expiratory flow) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 20 ลิตรต่อนาที
        3.1.6 ปรับตั้งค่าแรงดันหายใจเข้า (Inspiratory pressure) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 70 มิลลิบาร์ (ซม.น้ำ)
        3.1.7 ปรับตั้งค่า PEEP ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 20 มิลลิบาร์ (ซม.น้ำ)
        3.1.8 ปรับแรงดันในการใช้ Nasal CPAP (NIV) หรือ Pressure low ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 10 มิลลิบาร์     (ซม.น้ำ)
        3.1.9 ปรับแรงดันในการใช้ Nasal DuoPAP (NIV) หรือ Pressure high ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 15 มิลลิบาร์ (ซม.น้ำ)
        3.1.10 สามารถปรับตั้งการจำกัดปริมาตรอากาศหายใจ (Volume Limit) หรือการันตีปริมาตรอากาศหายใจ (Volume 
             Guarantee) 
        3.1.11 สามารถปรับตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน ได้ตั้งแต่ 21 ถึง 100 % 
        3.1.12 สามารถปรับตั้งการจ่าย Oxygen Flush หรือเทียบเท่า
    3.2  ระบบจอภาพ (Measured values displayed) สามารถวัดและแสดงค่าต่างๆ ดังนี้
        3.2.1 แสดงค่า PEEP (Positive End Expiratory Pressure)
        3.2.2 แสดงค่าแรงดันหายใจเข้า (Peak Inspiratory Pressure : PIP) 
        3.2.3 แสดงค่าแรงดันเฉลี่ย (Mean Airway Pressure : MAP) 
        3.2.4 แสดงค่าปริมาตรอากาศการหายใจ (Tidal volume)
        3.2.5 แสดงค่าอัตราการหายใจเป็นตัวเลข (Respiratory rate) 
        3.2.6 แสดงภาพกราฟการไหลของอากาศ, แรงดัน, ปริมาตรอากาศ (Flow, Pressure, Volume) และ Loops
        3.2.7 แสดงค่าการทำงานของปอดได้ทั้งค่าความยืดหยุ่นและความต้านทานของปอด (Compliance & Resistance)
    3.3 มีระบบเตือนภัย (Alarms) ต่าง ๆ ดังนี้
         3.3.1 อัตราการหายใจสูงกว่าที่กำหนด (High Respiratory Rate) 
         3.3.2 ปริมาตรอากาศหายใจสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนด (High / Low volume)
         3.3.3 ค่า PEEP/CPAP ต่ำกว่าที่กำหนด (CPAP Pressure Low)
         3.3.4 แรงดันการหายใจสูงกว่าที่กำหนด (Airway pressure High) 
         3.3.5 Apnea Alarm 

4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล
    4.1 ชุดเครื่องทำความชื้น (Humidifier heater base) แบบปรับอุณหภูมิได้อัตโนมัติ 1 เครื่อง
    4.2 Humidifier Chamber       2 ชิ้น 
    4.3 ชุดวงจรสายช่วยหายใจ       2 ชุด 
    4.4 คู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ    อย่างละ 1 เล่ม

5. เงื่อนไขเฉพาะ
    5.1 เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป อเมริกา หรือ ประเทศไทย
    5.2 รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันส่งมอบของและผู้ขายต้องเข้ามาบำรุงรักษาทุก ๆ 6 เดือน 
    5.3 ภายในระยะเวลารับประกันคุณภาพ พร้อมทำการสอบเทียบค่ามาตรฐาน ปีละ 1 ครั้งโดยมีหนังสือรับรอง
    5.4 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานก่อน หรือสาธิตมาก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ
    5.5 อุปกรณ์ประกอบของเครื่องทั้งหมดเป็นต้องเป็นของแท้
    5.6 ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือบริษัทตัวแทนผู้ผลิตในประเทศไทย
    5.7  ผู้ขายจะต้องส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อสาธิตและแนะนำการใช้งานจนผู้ใช้และช่างเครื่องมือแพทย์สามารถใช้
        งานได้ดี
   5.8  มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
   5.9  ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองและสนับสนุนอะไหล่และข้อมูลต่างๆเป็นระยะเวลา 5 ปี
   5.10 ในกรณีเครื่องฯ เสีย เมื่อได้รับแจ้งจากโรงพยาบาล/หน่วยงาน ผู้ขายจะจัดส่งช่างมาดูแลภายใน 7 วันและ  
       หากต้องนำกลับไปซ่อมที่บริษัทฯ ผู้ขายจะต้องมีเครื่องฯ สำรองที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ามาให้ 
       โรงพยาบาลใช้งาน และถ้าหากมีการซ่อมตั้งแต่ 2 ครั้งแล้วยังไม่สามารถใช้งานตามปกติ ผู้ขายยินดีเปลี่ยน 
       เครื่องฯ ให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
    5.11 ผู้ขายจะต้องแสดงหลักฐานว่ามีช่างหรือวิศวกรที่ผ่านการอบรม และสามารถซ่อมเครื่องได้
                       …………………………………………….

รูปภาพประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด้กชนิดควบคุมด้วยแรงดัน

 

 

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates