ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศกอสร้างปรับปรุงห้องน้ำ