เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อยา INSULIN MIX (30% SOLUBLE INSULIN + 70% ISOPHANE SUSP.)

 

 

ประกาศ จังหวัดนครปฐม

 

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อยา INSULIN MIX (30% SOLUBLE INSULIN + 70% ISOPHANE SUSP.) 100 UmL, 3 mL PENFIll 6,800 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

.............................................................

 

               ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา INSULIN MIX (30% SOLUBLE INSULIN + 70% ISOPHANE SUSP.) 100 UmL, 3 mL PENFIll 6,800 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  โดยกำหนดวัน ขอรับเอกสาร ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

 

               เนื่องจาก เปลี่ยนแปลงแก้ไขหน่วยนับจากกล่องเป็นหลอด เพื่อให้เป็นขนาดบรรจุย่อยที่ตรงกับความต้องการ 

               กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม ขอเปลี่ยนแปลงประกาศ ประกวดราคาซื้อยา INSULIN MIX (30% SOLUBLE INSULIN + 70% ISOPHANE SUSP.) 100 UmL, 3 mL PENFIll 6,800 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

   

๑. แก้ไขและเพิ่มเติม 
                              ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยนับจากกล่องเป็นหลอด จากเดิมจำนวน 6,800 กล่อง เป็น 34,000 หลอด

               ส่วนข้อความอื่นๆให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

 

                                                                         ประกาศ ณ วันที่      มิถุนายน พ.ศ. 2561

   

 

   

 

 

 

 

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates