ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ชุดคลุมผ่าตัดชนิดทั่วไป และ ชุดคลุมผ่าตัดชนิดมีช่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ชุดคลุมผ่าตัดชนิดทั่วไป และ ชุดคลุมผ่าตัดชนิดมีช่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
                          ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ     ตามรายการดังนี้
                          ๑. ชุดคลุมผ่าตัดชนิดทั่วไป จำนวน ๖๐๐ ชุด
                          ๒. ชุดคลุมผ่าตัดชนิดมีช่อง  จำนวน  ๖๐ กล่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น
                        ๑. ชุดคลุมผ่าตัดชนิดทั่วไป จำนวน ๖๐๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๔,๖๐๐.๐๐บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                        ๒. ชุดคลุมผ่าตัดชนิดมีช่อง จำนวน ๖๐ กล่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๗,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                         รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๒๕๑,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 
                                                ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
                                          (นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ)
                                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
                               ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

รูปภาพ  รูปภาพเอกสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ชุดคลุมผ่าตัดชนิดทั่วไป และ ชุดคลุมผ่าตัดชนิดมีช่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates