ข้อมูลสัญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

                 

ไฟล์แนบเอกสารสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/108/2563 ลงวันที่ 1 มิุถุนายน 2563

ไฟล์แนบข้อมูลสัญญาซื้อขาข เลขที่ นฐ 0032/109/2563 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563

ไฟล์แนบข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/115/2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

   ข้อมูลสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/108/2563 ลงวันที่ 1 มิุนายน 2563

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/109/2563 ลงวันที่ 1 มิุนายน 2563

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/115/2563 ลงวันที่ 5 มิุนายน 2563

banmenu

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates