ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ นฐ0032/115/2562 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ นฐ0032/115/2562 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562