สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 ดูราละเอียดดังนี้