ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ 0032/65/2562 ลงวันทืี่ 21 มกราคม 2562

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ 0032/65/2562 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562

ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CBC/Body Fluid จำนวน  ๑๕๐,๐๐๐ ,น้ำยาตรวจวิเคราะห์ Reticulocytecount จำนวน  ๔,๐๐๐   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)            

 

 

banmenu

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates