สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2561