ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติห้องเดียวพร้อมสาย จำนวน ๒๐ ชุด

ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติห้องเดียว        พร้อมสาย จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติห้องเดียวพร้อมสาย จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น
               
ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติห้องเดียวพร้อมสาย จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก)  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
                                                                             ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
                                                                                        (นายธิติ แสวงธรรม)
                                                                นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)
                                                              รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
                                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates