ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดสองห้องพร้อมสาย จำนวน ๑๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดสองห้องพร้อมสาย จำนวน ๑๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดสองห้องพร้อมสาย จำนวน ๑๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น
               
ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดสองห้องพร้อมสาย จำนวน ๑๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค   (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก)  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท    (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้       จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
                                                                              (นายธิติ แสวงธรรม)
                                                     นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)
                                                  รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
                                                          ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates