ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ เส้น Debifilator + EKG ๑๒ Lead โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                                                               ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ เส้น
                        Debifilator + EKG ๑๒ Lead โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                                                        -------------------------------------------

        ตามที่ โรงพยาบาลนครปฐม ได้มีโครงการซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ เส้น Debifilator + EKG ๑๒ Lead จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
        เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ เส้น Debifilator + EKG ๑๒ Lead 
จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด
(ขายปลีก ,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษี มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 


                                                                           วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ 
                                                                        (นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ) 
                                                                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 
                                                           ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates