ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพานหนะ รายการรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
     

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
                             ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 
                                                                            วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ
                                                 (นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ)
                                                                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
                                                                   ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
   
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จังหวัดนครปฐม (M๖๑๐๕๐๐๐๕๐๕๘) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๑๐๕๐๐๐๖๔๙๒ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพานหนะ รายการรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๑,๑๕๕,๐๐๐.๐๐ ๐๖/๒๕๖๑
          
banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates