เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 เส้น Defibilator + EKG 12 lead

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑.      ชื่อโครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 เส้น Defibilator + EKG 12 lead จำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง /หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลนครปฐม 

๒.    วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๓๕๐,000.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๓.     วันที่กำหนดราคากลาง วันที่   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

     เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๕๐,000.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง 

                ๔.๑ บริษัท สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด 

                ๔.๒ บริษัท เฟิร์ส แคร์ เมดิคอล จำกัด 

                ๔.๓ บริษัท อินฟินิท เวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

 

                 (ลงชื่อ)................................................. ประธานกรรมการ 

                              (นายมารุต วัฒนวงศ์วิบูลย์)   

               (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ   

                                (นางสาวจิรฐา ทองเหลือ)   

               (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ         

                                    (นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี)  

 

                            รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
        เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 เส้น
                       Defibilator + EKG 12 lead

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
เป็นเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด Biphasic ใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีสภาวะวิกฤตให้ฟื้นคืนชีวิต
2. คุณลักษณะทั่วไป
2.1 เป็นเครื่องที่สามารถทำงานตาม function ดังนี้
    - ภาคกระตุกหัวใจผู้ป่วยแบบผู้ใช้กำหนดพลังงานเอง (Manual Mode)
    - การกระตุกหัวใจพร้อมระบบแนะนำโดยอัตโนมัติ (AED Mode)
    - ติดตามการทำงานของหัวใจ (ECG)
    - ภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ(Pacemaker)
    - ติดตามความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2 Masimo)
    - ภาควัดความดันโลหิตภายนอก(NIBP)
2.2 สามารถใช้ได้กับไฟ 100-240 VAC. ความถี่ 50/60 Hz.
2.3 ทำงานด้วยแบตเตอรี่ชนิด Lithium-ion ซึ่งสามารถชาร์ตประจุไฟฟ้าได้ในตัวเครื่อง(charging time) ไม่เกิน 3 ชั่วโมง
2.4 เมื่อประจุไฟเต็มสามารถติดตามการทำงานของหัวใจได้ไม่น้อยกว่า 4.5 ชั่วโมง และกระตุกหัวใจได้ไม่น้อยกว่า 100 ครั้ง ที่พลังงาน 150 จูลส์ หรือ ดีกว่า
2.5 ตัวเครื่องมีน้ำหนักไม่เกิน 4.5 กิโลกรัม รวมแบตเตอรี่ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
2.6 ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย IEC 60601-2-4, RTCA/DO 160-E และ IEC 14971 
เป็นอย่างน้อย
2.7 มีระบบป้องกันตามมาตรฐาน IP44
3. คุณลักษณะเฉพาะ
3.1 ภาคแสดงผล
3.1.1 เป็นจอภาพชนิด LCD color ขนาดไม่น้อยกว่า 8.4 นิ้ว หรือ ดีกว่า
3.1.2 หน้าจอสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างน้อย ดังนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการทำ Defib, พลังงานที่เลือกในการทำ Defib, ข้อความแนะนำการกระตุกหัวใจใน AED Mode หรือดีกว่า
3.1.3 หน้าจอสามารถแสดงรูปคลื่นพร้อมกันได้อย่างน้อย 2 รูปคลื่นดังนี้ รูปคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, รูปคลื่นความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด หรือดีกว่า
3.3 ภาคกระตุกหัวใจ
3.3.1 รูปคลื่นในการกระตุกหัวใจเป็นแบบ Biphasic 
3.3.2 มี Mode ในการกระตุกหัวใจแบบ Manual และ AED
3.3.3 สามารถปล่อยพลังงานได้ดังนี้
: 2,4,8,15,30,50,70,90,120,150,200 จูลส์ เป็นอย่างน้อย
3.3.4 ระยะเวลาในการประจุไฟฟ้า (Full battery) ที่กระตุกหัวใจ (Charge) ผู้ป่วยที่พลังงานสูงสุดภายในเวลาไม่เกิน 8 วินาที หรือดีกว่า
3.4 ภาครับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
3.4.1 รับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้จากสายเคเบิล 4 ลีด หรือ 10 ลีด
3.4.2 สามารถแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด ได้บนหน้าจอของตัวเครื่อง
3.4.3 มีระบบ Pacemaker detection
3.4.4 สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ตั้งแต่ 15 – 300 ครั้ง ต่อนาที หรือ ดีกว่า
3.4.5 สามารถเลือก Sensitivity ได้อย่างน้อย 0.5, 1, 2, 4 cm/mV หรือดีกว่า
3.4.6 มี Input impedance ไม่น้อยกว่า 100 MOhm 
3.5 ภาคตรวจวัดระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด
3.5.1 สามารถวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้โดยใช้เทคโนโลยี Masimo 
3.5.2 สามารถแสดง waveform ของความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด ตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ และ SPHb ได้เป็นอย่างน้อย
3.5.3 สามารถวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้ตั้งแต่ 1 ถึง 100% 
3.5.4 สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ตั้งแต่ 25-240 ครั้งต่อนาที 
3.6 ภาคแนะนำ(AED)
3.6.1 มีค่า Patient resistance ตั้งแต่ 30 ถึง 220 Ohm
3.6.2 มีค่าพลังงานในการกระตุกหัวใจที่ 150, 200 และ 200 จูลส์ สำหรับผู้ใหญ่ และมีค่าพลังงานในการกระตุกหัวใจที่ 50, 50 และ 50 จูลส์ สำหรับเด็กโต
3.7 ภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจภายนอก (External pacemaker)
3.7.1 มี mode ในการทำงานดังนี้ fixed mode, Demand หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
3.7.2 สามารถควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจได้ตั้งแต่ 40 ถึง 210 ครั้งต่อนาที หรือดีกว่า
3.7.3 สามารถปล่อยกระแสในการควบคุมได้ตั้งแต่ 35 ถึง 150 มิลลิแอมแปร์หรือดีกว่า                                                                       
3.8 ภาควัดความดันโลหิตภายนอก(NIBP)
3.8.1 ใช้วิธีวัดแบบ Oscillometric
3.8.2 สามารถวัดความดันสำหรับผู้ใหญ่ได้ ตั้งแต่ 30-255 mmHg ของ sys และ 15-220 mmHg ของ Dia และสำหรับเด็กเล็ก 30-135 mmHg ของ sys และ 15-110 mmHg ของ Dia 
4. อุปกรณ์ประกอบ
4.1 3or4 Lead ECG Cable with Lead wire         จำนวน 1 ชุด
4.2 10 Lead ECG Cable with Lead wire       จำนวน 1 ชุด
4.3  External Paddle Kit จำนวน 1 ชุด
4.4 ชุดวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 ชุด
4.5 ชุดวัดความดันโลหิตภายนอก                         จำนวน 1 ชุด
5.  เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 รับประกันคุณภาพและบริการเป็นเวลา 2 ปี นับจากวันส่งมอบของครบเป็นต้นไปนับตั้งแต่ 
   วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามกำหนดสัญญานี้  
   บกพร่องหรือขัดข้องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติ 
   ดังเดิมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นถ้า 
   ระยะเวลาการซ่อมล่าช้าผู้ขายยินยอมให้ปรับวันละร้อยละ 0.20 ของราคาเครื่องหรือหา 
   เครื่องที่สามารถใช้งานได้ดีมาใช้ในระหว่างรอซ่อม หากมีการแก้ไข 3 ครั้งแล้วยังไม่สามารถ 
   ใช้งานได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า
5.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน
5.3 อุปกรณ์ประกอบทั้งหมดต้องเป็นของแท้จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
5.4 ผู้ขายต้องทำการแนะนำการใช้และการบำรุงรักษาให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจนสามารถ  
   ใช้งานได้เป็นอย่างดี
5.5 มีคู่มือการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
5.6 ผู้ขายต้องทำการสอบเทียบค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของเครื่อง พร้อมเอกสารในวันส่งมอบ 
   ครบทุกรายการ
5.7 เจ้าหน้าที่จากบริษัทต้องมาทำการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องทุก 4 เดือนตลอดระยะ 
   รับประกัน
                       …………………………………………………… 

 

 

                                 

 

 

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates