ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้าขนาด 40 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  1. ชื่อโครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้าขนาด 40 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง/หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลนครปฐม
  2. วงเงินงบประมาณ 180,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
  3.  วันที่กำหนดราคากลาง 17 เมษายน 2561
    เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 180,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
  4. แหล่งที่มาของราคากลาง

4.1 บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

4.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.บี.พี เซอร์วิส แอนด์ เซลส์ 99

   5. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

                  (ลงชื่อ)………………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                                        (นางสมทรง มลคล้ำ )
                                                 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน (รพ.สต.ห้วยขวาง

                                      (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                                           (นายประยงค์ นะเขิน)      
                                                      นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ (รพ.สต.หนองกะโดน)

    (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

(นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี)

                 นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน (โรงพยาบาลนครปฐม)

 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบแรงดันไอน้ำอัตโนมัติ

1.ความต้องการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบแรงดันไอน้ำอัตโนมัติ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

2.คุณลักษณะทั่วไป

    1. เป็นเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและแรงดันไอน้ำ แบบแนวนอน ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ
สามารถอบนึ่งวัสดุ
,เครื่องมือ และมีระบบทำให้วัสดุที่อบนึ่งฆ่าเชื้อเสร็จแล้วนั้นแห้งด้วยระบบ  
ดูดน้ำกลับ และระบบทำแห้งอัตโนมัติต่อเนื่อง เหมาะสำหรับงานในโรงพยาบาล หรือคลินิก

    2.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO หรือ EN-46002 CERTIFICATED FIRM CE 0434 MDD

3.คุณลักษณะเฉพาะและข้อมูลทางเทคนิค

          1.ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็คโทรนิกส์ แบบครบวงจรพร้อมมาตรวัดแสดงค่าความดันภายใน
ห้องนึ่ง

          2.ห้องนึ่งเป็นทรงกลมมีขนาดไม่น้อยกว่า 30 ซ.ม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง 12”) , 57 ซ.ม. (ลึก 22”)

          3. ลักษณะเครื่องเป็นสี่เหลี่ยมมีขนาดไม่น้อยกว่า 60 ซ.ม. (กว้าง) x 47 ซ.ม. (สูง) x 74 ซ.ม. (ลึก)

          4. มีขนาดความจุห้องนึ่งไม่น้อยกว่า 40 ลิตร

          5. ยางขอบประตูเป็นซิลิโคนกันความร้อนสูง

          6. มีอุปกรณ์แสดงระดับน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง , มีวาล์วเติมน้ำเข้าห้องนึ่งและสามารถปล่อยความ
ดันกลับด้วย

         7. วัสดุที่ใช้ทำห้องนึ่ง เป็นสแตนเลสสตีล ไม่เป็นสนิม , กล่องตะกร้า 1 ชุด

         8.สามารถปรับอุณหภูมิและความดันที่ใช้งานได้ตั้งแต่ 118 - 134 องศาเซสเซียส , 1.2 - 2.1
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

         9. สามารถปรับเวลาที่ใช้ฆ่าเชื้อได้ตั้งแต่ 1 - 60 นาที และมีสัญญาณไฟแสดงทั้งเริ่มต้นและจบใน
ตัวเอง

         10. สามารถปรับเวลาที่ใช้อบแห้งได้ตั้งแต่ 1 - 60 นาที และสามารถปรับอุณหภูมิการอบแห้งได้ 0 - 200 องศา (ทั้งนี้ยังสามารถติดตั้งระบบระบายอากาศด้วยปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มเติม เป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษได้ เพื่อให้แห้งสนิทมากยิ่งขึ้น)

         11. สามารถใช้ขั้นตอนการอบแห้งซ้ำอย่างเดียวได้ โดยต้องเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

         12. มีขดลวดความร้อน 2 ระบบ คือ ขดลวดต้มน้ำอยู่ในห้องนึ่งและขดลวดอบแห้งอยู่รอบห้องนึ่ง สามารถทำงานต่อเนื่องได้เนื่องจากใช้ระบบขดลวดแยก และช่วยยืดอายุการใช้งาน

         13. มีสวิตซ์ยกเลิกการทำงาน และปรับความดันเหลือศูนย์ เพื่อหยุดการทำงานของเครื่องทันทีเมื่อต้องการ

         14. มีอุปกรณ์ป้องกันอุณหภูมิภายในห้องนึ่งเกิน 180 องศา

         15. มีระบบวาล์วป้องกันความดันในห้องนึ่งเกิน และวาล์วพิเศษถ่ายเทไอน้ำเพื่อให้เกิดไอน้ำใหม่ในห้องนึ่งตลอดเวลา

         16. มีระบบฟิวส์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน

         17. ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์       

 

 

 

4.   เงื่อนไขเฉพาะ

 

4.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

 

4.2 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด

 

4.3 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศที่ได้รับการแต่งตั้ง  
โดยตรงจากผู้ผลิตโดยมีเอกสารระบุหน่วยงานที่จะยื่นเสนอราคา

 

4.4 มีหนังสือรับรองว่ามีอะไหล่ไว้จำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

4.5 ผู้ขายจะต้องจัดให้มีการสาธิตวิธีการใช้งานให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้สามารถใช้เครื่องได้
อย่างถูกต้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

4.6 รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี ในระยะประกัน หากวัสดุมีปัญหา ผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งหากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

4.7 ผู้ขายจะต้องทำการติดตั้งพร้อมสาธิตการใช้งานจนสามารถใช้งานได้ดี ในสถานที่ที่เครื่องใช้งานโดยค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทั้งหมดเป็นของผู้ขายจะเรียกเก็บจากโรงพยาบาลไม่ได้

 

4.8 ในระหว่างระยะรับประกันผู้ขายต้องทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่อง ณ.ที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ครั้งทุก 6 เดือน ไม่นับรวมวันติดตั้ง

 

………………………………..

 

 

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates